Modellen voor huurovereenkomsten, - tot ingebruikneming en - statuten beheersstichting (mrt 2010)

us based essay writing service 21 september 2011

go site Onderwijs en kinderopvang zijn steeds vaker gehuisvest in hetzelfde gebouw. Deze ‘samenwoning’ roept veel vragen op als het gaat om eigendom en beheer. De in de onderwijswetgeving opgenomen bepalingen geven nog weinig houvast bij een goede vastlegging van onderlinge rechten en plichten. De partners in een MFA moeten dit zelf regelen en vastleggen. 

source link In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang zijn door de AVS modelcontracten/-overeenkomsten opgesteld. Hierin is gezocht is naar een goed evenwicht tussen de belangen van betrokken partijen. De bepalingen in de onderwijswetgeving zijn daarbij in acht genomen. 

custom essays toronto De modelcontracten/-overeenkomsten zijn voorgelegd aan een klankbordgroep met deskundigen van de PO-Raad, onderwijsorganisaties en de VNG en zijn juridisch getoetst. 

follow url http://mzm.cz/?education=coursework-paper&099=08 Twee varianten 
Variant 1 komt in de praktijk het meest voor: het gebouw is eigendom van de gemeente, juridisch en economisch. De gemeente verhuurt aan gebruikers. 

Variant 2 is die waar een schoolbestuur juridisch eigenaar is van het gebouw en het schoolbestuur aan medegebruikers verhuurt. 

Ingewikkelde verhoudingen met bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren of een woningbouwcorporatie vallen hier buiten. Het is aan te bevelen om voor dergelijke constructies nader juridisch advies in te winnen. 

source url De modellen 
De onderstaande modellen vormen de basis voor nadere uitwerking op maat. Elke MFA zal afhankelijk van de gekozen rol- en risicoverdeling, de ambities en onderlinge verhoudingen van de betrokken partijen en ook van de aard van het gebouw een eigen invulling vergen. Als u inhoudelijk iets wijzigt, is het raadzaam het contract/de overeenkomst opnieuw juridisch te laten toetsen. 

Nieuw boekje

21 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://ideeup.org/?education=best-dissertation-service&993=2b go hier.

Columns van Job

21 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com