Passend Onderwijs

1 december 2011

Op 29 november 2011 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Een goed moment om een aantal zaken rondom Passend Onderwijs op een rijtje te zetten. 

In het wetsvoorstel staat dat leerlingen die extra aandacht nodig hebben op school, in de toekomst een zo goed mogelijke plek binnen het onderwijs krijgen. Regulier onderwijs en speciaal onderwijs in zowel primair als voortgezet onderwijs slaan de handen ineens binnen zogenoemde samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden
De belangrijkste taak van een samenwerkingsverband is het opstellen van een ondersteuningsplan. Daarin staan afspraken over de begeleiding van leerlingen, de criteria en de procedure voor verwijzing naar speciaal onderwijs en over het verdelen van het budget voor extra onderwijsondersteuning. Het samenwerkingsverband is verplicht het ondersteuningsplan met de gemeente te bespreken. De regionale indeling van de samenwerkingsverbanden wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd en is daarna te zien op www.passendonderwijs.nl

Professionalisering
Het is van groot belang voor de invoering van Passend Onderwijs dat leraren leren beter om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Daarom komt er vanaf volgend jaar extra geld beschikbaar voor de professionalisering van onderwijspersoneel.

Invoering
Het kabinet streeft ernaar om het Passend Onderwijs per 1 augustus 2012 in te voeren. Dit gebeurt in meerdere stappen:
1. Op 1 november 2012 moeten de samenwerkingsverbanden zijn ingericht.
2. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet voor 1 mei 2013 worden voorgelegd aan de Inspectie van onderwijs.
3. De zorgplicht voor scholen geldt vanaf 1 augustus 2013.

Voordelen
-
Als ouders hun kind tijdig aanmelden bij de school van hun keuze, moet de school binnen zes tot tien weken een zo passend mogelijk aanbod op de eigen school of op een andere school voor regulier of speciaal onderwijs regelen.
- De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft. Ouders hoeven niet meer zelf de indicatieprocedure te doorlopen. De school regelt extra ondersteuning in de klas of de plaatsing op speciaal onderwijs.
- Scholen krijgen meer ruimte voor maatwerk.
- Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen naar wat kinderen nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte wordt uitgangspunt.|
- Leraren leren beter omgaan met de verschillen tussen kinderen.
- Ouders en leraren krijgen medezeggenschap over het beleid en de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband.
- Er blijven 70.000 plaatsen in het speciaal onderwijs.
- Er komt een betere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en tussen scholen, gemeenten en jeugdzorg.

javhide.com sexsut.com