Luc de Vries: Kijk niet naar morgen, maar naar overmorgen

15 mei 2012

watch Al dertig jaar werkt Luc de Vries in de onderwijs- en opvangsector. Niet als leraar, maar als onderwijsorganisator. Voortdurend richt hij zich op de toekomst. Samen met drie partners lanceerde hij het nieuwe onderwijsconcept Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT), ook wel bekend als Steve Jobsschool.

Al jaren houdt Luc de Vries zich bezig met het vernieuwen van het onderwijs, evenals Erik Verhulp, directeur en oprichter van Digischool, en Irene Felix, een door de wol geverfde leerkracht in het basisonderwijs. Zij zien meer mogelijkheden om de ICT in het onderwijs te benutten, dan tot op heden vaak gebeurt. Ook opiniepeiler Maurice de Hond merkt in zijn zoektocht naar een geschikte school voor zijn 2-jarige dochter dat het virtuele onderwijs nog niet algemeen ontwikkeld is. Om die reden steken deze vier mensen de koppen bij elkaar om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen.  “We moeten zorgen dat wat we nu bedenken niet te snel achterhaald is. Maar met de Digischool hebben we bewezen dat we daartoe in staat zijn, die is immers zeventien jaar geleden opgericht en is nog steeds up-to-date.”

helping writing essay Bouwen op vier pijlers
De initiatiefnemers willen het onderwijsconcept O4NT toepassen in zogenaamde Steve Jobsscholen. Het idee voor deze scholen rust op vier pijlers:

1.    Elk talent wordt gekend
2.    Een combinatie van fysiek (schoolgebouw) en virtueel (internet)
3.    21th century skills
4.    Community http://lacsq.org/?education=help-writing-papers&66c=e5

click here 1.    Elk talent wordt gekend
Net als de brede school moet de Steve Jobsschool veel aandacht besteden aan brede talentontwikkeling. Hoe krijgt deze school het voor elkaar om elk kind het maximale uit zichzelf te laten halen? “We zijn in gesprek met PABO’s om aandacht voor talentontwikkeling te implementeren in het onderwijs, zodat nieuwe leerkrachten over deze vaardigheid beschikken. Maar het is ook de bedoeling dat ervaren leerkrachten bijgeschoold worden. Daarnaast brengen wij docenten samen om van elkaars ervaringen en talenten te leren.”

cheap essay papers 2.    Fysiek en virtueel
De tweede pijler van O4NT houdt in dat onderwijs zich niet alleen moet afspelen op school, maar ook thuis, op vakantie en waar het kind ook is. Daarvoor hebben alle kinderen op de Steve Jobsschool een iPad ter beschikking. Moeten we bang zijn dat ze de hele dag met hun neus op de tablet zitten? “Zie je al voor je dat een kind tikkertje speelt op het schoolplein met een iPad in de hand? Nee, een kind pakt het ‘device’ heel snel op en legt het ook zo weer weg. Het is voor een kind een heel normale zaak, het is bijna ‘geboren’ met het apparaat in de hand.” Het is niet de bedoeling dat een kind niet meer speelt en dat zal ook niet gebeuren, volgens Luc: “Dat is de aard van een kind.” Door middel van de iPad kunnen kinderen ook in de virtuele wereld met elkaar spelen. Daarin vinden zij heel eenvoudig hun eigen weg en dat levert een belangrijke bijdrage aan de andere twee pijlers.

best essay writer service 3.    21th century skills
De school streeft er in de derde plaats naar kinderen vaardigheden bij te brengen die onmisbaar zijn in de 21e eeuw, zoals creativiteit, communicatie, problemen oplossen en aanpassingsvermogen. Al deze ‘skills’ kunnen zij zich in de digitale wereld eigen maken. “Daar vallen ook heel concrete vaardigheden onder, zoals websites bouwen.” O4NT ziet IT als een verrijking van de dag, omdat je meer leermomenten kunt creëren. “Ook na schooltijd en in vakanties kunnen kinderen zich actief ontwikkelen door middel van nieuwe technieken. Ze kunnen bijvoorbeeld de opdracht meekrijgen van school om tijdens hun vakantie een film te maken. Daardoor leren ze om bewuster te zijn van hun omgeving.”

http://bredeschool.nl/?education=online-thesis-writing&ef2=38 4.    Community
Dan is het nog maar een kleine stap naar de vierde pijler; omdat het kind ook thuis spelenderwijs bezig is met leren, voelen ouders zich meer betrokken bij de onderwijsontwikkeling. Er ontstaat een ‘community’, waarin ouders en leerkrachten meer communiceren.

essay writing company reviews Een nieuw idee voor een nieuwe tijd?
Is dit idee wel zo revolutionair? De vergelijking is snel gemaakt met IKC’s en sterrenscholen; concepten die al in de brede school in praktijk worden gebracht. Het ligt iets genuanceerder, vindt Luc. “Het huidige systeem wordt veelal beperkt door moeilijkheden in het stelsel van de brede school. Mensen lopen aan tegen praktische zaken, zoals verschillende CAO’s en geldstromen in onderwijs en opvang, en uiteenlopende visies op pedagogiek. De Steve Jobsschool moet vrij zijn van dit soort beperkingen.” Luc streeft er met O4NT bovendien naar om los te komen van het bestaande gedachtegoed: “de bestaande scholen kijken naar morgen, met onze Steve Jobsschool kijken we naar overmorgen.” Volgens Luc zijn er inderdaad scholen die voor een heel groot deel dezelfde doelstellingen hebben. “Ik heb groot respect voor deze scholen. Maar ik zie dat het personeel veel te hard tegen de stroom in moet werken en dat het concept vaak beperkt blijft tot één gemeente of zelfs één locatie.”

dissertation writing uk De eerste Steve Jobsscholen
De initiatiefnemers voor Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd hebben al veel positieve reacties gekregen, van ouders die graag een Steve Jobsschool in hun buurt zouden willen, maar ook van leerkrachten die op de scholen aan de slag willen. Belangrijker is dat ook diverse gemeenten en schoolbesturen met grote interesse hebben gereageerd. Het concept weerklinkt zelfs in België, Engeland en Amerika. Bovendien voeren de initiatiefnemers gesprekken met IT-specialisten van Microsoft en Apple. Het lijkt erop dat ze een internationale succesformule te pakken hebben. Hun ambitie is om vier of vijf nieuwe scholen te openen, bijvoorbeeld één in elke grote stad. Niet alleen met het onderwijs, maar ook met de huisvesting wil O4NT ruimdenkender omgaan, net als in veel brede scholen al gebeurt. Luc droomt over Steve Jobsscholen die gevestigd zijn in een sportcentrum, in een theater of bij een park. Deze nieuwe scholen kunnen als voorbeeld dienen voor bestaande scholen die het concept willen overnemen. De initiatiefnemers verwoorden het concept van de Steve Jobsschool in hun manifest. Maar elke school, in elke wijk en elke gemeente kan dit naar eigen behoefte invullen. Scholen die de merknaam Steve Jobsschool willen dragen, krijgen wel een accreditatiecommissie op bezoek. “Ons motto is niet ‘Iedereen moet dit doen’, maar: Doe mee!”

Nieuw boekje

15 mei 2012

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het enter site http://aggs.school.nz/?education=top-5-essay-writing-services hier.

Columns van Job

15 mei 2012

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

15 mei 2012

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

15 mei 2012

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com