EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012

buy essay paper Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met onderzoeksvragen om de stand van zaken weer te geven.

Het EC O3 richt zich op vijf onderzoeksterreinen. Ten eerste neemt het write my statistics paper Voorschoolse voorzieningen en opvang onder de loep. Daaronder vallen binnen dit onderzoek peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen. Als tweede komen de http://ideeup.org/?education=example-dissertation&3be=1d Buitenschoolse opvang en verlengde schooldag aan de orde.

Het derde terrein is http://aggs.school.nz/?education=helping-others-essays Zorg en ‘zorgleerlingen’ in de buitenschoolse opvang. Vanwege de veelomvattendheid van dit thema hebben de onderzoekers ingezoomd op de buitenschoolse opvang. Het vierde thema behelst de custom essay service toronto Relatie tussen ouders en instellingen, namelijk opvang en onderwijs. Ten slotte is de enter Doorgaande lijn onderzocht, de continuïteit in de ontwikkeling van kinderen en de afstemming tussen voorzieningen en het onderwijs.

Binnen elk terrein komen vier onderwerpen over het voetlicht, namelijk follow url Effecten op ontwikkeling van kinderen, beroepskrachten en ouders, buying essays Kwaliteit van voorzieningen, customer service essays Vormgevingsaspecten en Professionalisering van beroepskrachten.

Het Kohnstamm Instituut voert dit onderzoek uit in opdracht van het EC O3. De programmeringsstudie laat zien wat er al bekend is over de onderzoeksterreinen en wat er onderzocht moet worden. Daarbij heeft het instituut ook recente beleidsontwikkelingen meegenomen. De uitkomst van deze studie is een overzicht van interessante en relevante onderzoeksvragen.

Download de programmeringsstudie. Kijk voor meer informatie op de website van EC O3.

javhide.com sexsut.com