Gilze en Rijen

In 2007 heeft de gemeente Gilze en Rijen een groeimodel ontwikkeld. Door samenwerking tussen onderwijs en verschillende kinderopvangpartners, welzijnspartners en cultuurpartners zijn er in de afgelopen jaren naschoolse activiteiten ontstaan. De werkgroepen werken gezamenlijk aan het vastleggen van de manier waarop de brede school zich in de komende jaren kan ontwikkelen en haar visie waar kan maken: een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de randvoorwaarden waarbinnen kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Beleidsplan
Om deze samenwerking te borgen en richting te geven stelt de gemeente een beleidsplan op waarin zij de kaders vaststelt. Er is daarbij een grondige inventarisatie gemaakt van de meningen van de partners en de gemeente. Een beleidsplan maken, waarin alle partners zich kunnen vinden, is een intensief traject. Dankzij ieders betrokkenheid en hart voor de ideeën waar de brede school voor staat, zijn uit dit traject veel resultaten gekomen.

Missie en visie
Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de randvoorwaarden waarbinnen kinderen van 0-12 jaar hun sociaal-emotionele, motorische, culturele en cognitieve vaardigheden ontwikkelen en ontplooien, door samenwerking te bevorderen tussen organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg.

Belangrijk is dat het kind vooral baat moet hebben bij de brede school. Het werken aan het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen betekent dat de brede school werkt aan deze visie:
- het welbevinden van kinderen;
- het brede leren van kinderen;
- de verbondenheid van kinderen met elkaar en met de omgeving.

Beleidsdoelstellingen voor het meerjarenbeleid
Een krachtig en doelgericht aanbod ontstaat door goede samenwerking tussen de verschillende organisaties. De taakgroep Brede School Gilze Rijen beoordeelt dat er samenhang en ordening in het aanbod is wanneer er een helder verband wordt gelegd tussen de behoeften en doelstellingen enerzijds en de activiteiten en werkvormen anderzijds. Een brede school bestaat uit in ieder geval één onderwijsinstelling met daarbij partners die passen bij de profielkeuze.

Profielkeuze met pijlers
De eerste doelstelling is dat de school met haar partners samen een profiel kiest. Door dit profiel krijgt een brede school richting en houvast. Het kan een profiel zijn waar bepaalde pijlers uitspringen. Het moet duidelijk zijn waar de brede school voor staat.

Bereik
Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk kinderen deel gaan nemen aan het naschoolse aanbod. Het gaat om de verrijking van hun leefwereld en door de deelname van zoveel mogelijk kinderen vergroten we de kans op welbevinden, het brede leren en de verbondenheid van het kind.

Laagdrempelig
Voor ieder kind binnen de gemeente moet deelnemen aan een activiteit financieel haalbaar zijn. Vandaar dat de maximale eigen bijdrage voor een kind 3,50 euro per activiteit per les mag zijn. Uit de verschillende enquêtes die gedaan zijn onder de ouders/verzorgers is naar voren gekomen dat een eigen bijdragen van 2,00 euro per activiteit per les goed haalbaar is. Dit is vrij aan de (brede) school om te bepalen. Op deze wijze creëren we, door de ouders mee te laten betalen, aan de ene kant een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar belangrijker is dat we er op die manier voor zorgen dat brede schoolactiviteiten voor elk kind haalbaar zijn.

Beppie Smit
Brede School coordinator Heikant Quirijnstok
Brede School coordinator Gilze en Rijen
Cultuurcoordinator Gilze en Rijen

Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg
bsmit@bredeschooltilburg.nl

javhide.com sexsut.com