Thema: Wet- en regelgeving

62 resultaten gevonden.

Ouders blijven thuis door bezuiniging kinderopvang

04 januari 2013
- Nieuwsbericht

Ouders van kinderen die naar de opvang gaan maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de kinderopvang. Werken loont vaak niet meer, zeggen ze. Bijna de helft (47 procent) overweegt serieus om minder te gaan werken. Een op de zes (17 procent) overweegt zelfs serieus zijn/haar baan op te... Lees meer >>

Voor peuteropvang ook kinderopvangtoeslag

21 december 2012
- Nieuwsbericht

Eerder sprak de rechtbank van Middelburg zich nog uit tegen deze regeling. Volgens de rechtbank is de toeslag ervoor bedoeld om ouders de gelegenheid te geven arbeid en zorg beter te kunnen combineren en een paar uur per dag zou hiervoor onvoldoende zijn. Desondanks wil het ministerie dat de... Lees meer >>

Tweede kamer wil van 1040 lesuren af

13 december 2012
- Nieuwsbericht

SP en CDA, maar ook regeringspartij PvdA, steunen een motie van D66, waarin Paul van Meenen voorstelt om af te zien van de nieuwe urennorm. In het onderwijs was al lange tijd weerstand tegen de extra uren, zowel bij docenten als bij leerlingen en ouders. De zogenaamde ‘ophokuren’ tellen wel... Lees meer >>

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"

Waarborgfonds: "koude sanering kinderopvang is schadelijk en onnodig"
06 december 2012
- Nieuwsbericht

De kinderopvangsector staat onder grote financiële druk. De gemiddelde winstgevendheid van organisaties was in 2011 slechts 1,6 procent. De vermogenspositie bedroeg 12,4 procent. De bezetting is in 2012 gemiddeld 10,4 procent lager en ondernemers verwachten in 2013 een daling van nog eens 7... Lees meer >>

“Bezuinigingen kinderopvang gaan door”

04 december 2012
- Nieuwsbericht

De Tweede Kamer stelde vragen aan Asscher over zijn plannen met de kinderopvangtoeslag. De minister antwoordde daarop dat er in het regeerakkoord geen middelen beschikbaar zijn om de bezuinigingen terug te draaien. Asscher geeft aan dat hij het een zorgelijk signaal vindt dat ouders het voornemen... Lees meer >>

‘Geef ruimte aan jonge leerkrachten’

16 november 2012
- Nieuwsbericht

Veel afgestudeerden van de pabo kunnen maar moeilijk een baan vinden en daarom zoeken zij hun heil in andere sectoren. Het onderwijs raakt daardoor getalenteerde pedagogen kwijt, in wie veel geld is geïnvesteerd. Harry van de Ven en Astrid Venes, directieleden van Fontys Hogeschool Kind en... Lees meer >>

‘Geen ruimere norm kinderopvang’

12 november 2012
- Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels in voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang. Ouders en deskundigen reageerden bezorgd op de aankondiging van de rekentool. De kwaliteit van de kinderopvang zou in het geding zijn, omdat leidsters vanaf volgend jaar meer baby’s en peuters zouden... Lees meer >>

Nieuwe bewindspersonen OCW

Nieuwe bewindspersonen OCW
06 november 2012
- Nieuwsbericht

Het ministerie van OCW kreeg gisteren zowel een nieuwe minister als een nieuwe staatssecretaris. Jet Bussemaker, voormalig PvdA-kamerlid en rector van de Hogeschool van Amsterdam, trad aan als minister. Als staatssecretaris verscheen VVD-politicus Sander Dekker voor de koningin. Hij was tot zijn... Lees meer >>

Bruggen slaan in de brede school

30 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse... Lees meer >>

Ruimte-OK: Grip op ruimte

12 oktober 2012
- Nieuwsbericht

Het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-raad, de VO-raad en de VNG hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor één kenniscentrum voor vragen over huisvesting van kindvoorzieningen. Uit een groot marktonderzoek onder 876 organisaties bleek namelijk dat hier veel behoefte aan was. Het landelijk... Lees meer >>

Rijk investeert meer in leraren

02 oktober 2012
- Nieuwsbericht

De overheid trok in het begrotingsakkoord voor 2013 al 105 miljoen meer uit voor de kwaliteit van docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De extra middelen die de onderhandelaars van de nieuwe regering overeen zijn... Lees meer >>

Koers van onderwijs en kinderopvang na verkiezingsuitslag

14 september 2012
- Nieuwsbericht

De afgelopen kabinetsperiode bezuinigde de overheid, onder verantwoordelijkheid van minister Henk Kamp van de VVD, ruim 700 miljoen op kinderopvang. De PvdA investeerde in de periode daarvoor wel meer geld in kinderopvang. Dat had echter tot gevolg dat de kosten opliepen en de overheid meer geld... Lees meer >>

Nieuw toezichtkader Inspectie

31 juli 2012
- Nieuwsbericht

Het toezichtkader dient al vanaf de jaren negentig als leidraad voor de werkzaamheden van de Inspectie. Hierdoor kan zij aangesproken worden op haar werk. Wijzigingen op wet- en regelgeving vormden sindsdien regelmatig aanleiding om dit kader aan te passen. Ook na de invoering van de nieuwe Wet op... Lees meer >>

Ministerie OCW - Wijziging besluit kinderopvangtoeslag per 2011

31 augustus 2011
- Literatuur

Minister Rouvoet wijzigt per 1 januari 2011 de tegemoetkomingen onder de Wet kinderopvang op twee manieren: aanpassing maximale uurprijs en kinderopvangtoeslagtabel 2011. Download het... Lees meer >>

MO-Groep - Voorbereidingstijd & Vervoerskosten bso

31 augustus 2011
- Literatuur

Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid over de voorbereidingskosten, ook wel aangeduid als vervoerskosten. O.a. een uitspraak van de geschillencommissie in 2008 bleek niet eenduidig uitgelegd te worden. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft contact gezocht met het ministerie. Download het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader dagopvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader dagopvang 2010
Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010
Lees meer >>

Ministerie van OCW - Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang, Eindrapport (april 2011)

31 augustus 2011
- Literatuur

In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)1. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van... Lees meer >>

CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011
- Literatuur

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de... Lees meer >>

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com