Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Buitenhek: Kritisch over kinderopvang: feiten en fictie (juni 2011)

31 augustus 2011
- Onderzoek

10 juni 2011 - In het licht van nieuwe bezuinigingsrondes gaat Ed Buitenhek in zijn studie in op feiten en fictie rond de gevolgen voor de huishoudportemonnee en de effecten op de arbeidsparticipatie. Download het... Lees meer >>

BOinK - Onderzoek BSO

31 augustus 2011
- Onderzoek

Onderzoek naar de stand van zaken rondom de buitenschoolse opvang op alle basisscholen inde provincie Utrecht. Het onderzoek richtte zich op knelpunten en succesfactoren in de samenwerking tussen scholen en opvangorganisaties. Download het... Lees meer >>

AVS - BSO: Analyserapport BSO scholenpanel 2007-2009

31 augustus 2011
- Onderzoek

Met de motie Van Aartsen/Bos zijn scholen vanaf 2007 verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te bieden tussen 7.30 en 18.30, hetzijfaciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij aan te geven.De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) heeft in 2007... Lees meer >>

Sardes - BSO plus

31 augustus 2011
- Onderzoek

Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking: behoeften, aanbod, knelpunten en successen.Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, mei 2007, Sardes/CED-Groep. Download het... Lees meer >>

Inspectie Onderwijs - BSO Aansluiting onderwijs en BSO in de schoolgids (mei 2010)

31 augustus 2011
- Onderzoek

Op 18 mei 2010 is het rapport ‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Op grond van de motie Van Aartsen/Bos zijn basisscholen sinds 2007 verplicht om, als ouders erom vragen, zorg te dragen voor de aansluiting met de buitenschoolse... Lees meer >>

Regioplan - Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang (feb 2010)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van OCW hebben Regioplan en Berk Accountants gedaan naar de borgstelling en kredietwaardigheid in de kinderopvang. Het onderzoek biedt zicht op op de externe financieringsbehoefte van de sector kinderopvang in de komende tien jaar als zij de toekomstige vraag naar opvang willen... Lees meer >>

CBS - Arbeidsparticipatie van moeders blijft stijgen (april 2008)

31 augustus 2011
- Onderzoek

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat In 2007 meer dan de helft vande vrouwen met minderjarige kinderen een deeltijdbaan had.Dat is een toename in vergelijking met 2006. Vooral het aandeel moeders met een grote deeltijdbaan is gestegen.Een baan van drie dagen in de week is het meest populair. Ga... Lees meer >>

Plantenga - Nut en noodzaak van brede voorzieningen voor jonge kinderen

31 augustus 2011
- Literatuur

Tijdens de eindconferentie van Netwerkbureau Kinderopvang op 22 juni 2011 gaf Janneke Plantenga, Utrecht University School of Economics (USE), een lezing met als doel zicht te krijgen op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen markt en overheid en tussen wetenschap en politiek en het daadwerkelijk... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Onderzoek huisvesting kinderopvang in Nederland (dec 2009)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang is door Buitenhek Management & Consult in het najaar van 2009 onderzoek verricht naar de huisvesting van kinderopvanglocaties in Nederland. Aanvullend is eveneens onderzoek gedaan naar het gebruik van combinatiefuncties door... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Onderzoek huisvesting kinderopvang in Nederland (2011)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang is door Buitenhek Management & Consult onderzoek verricht naar de huisvesting van kinderopvanglocaties in Nederland. In deze rapportage worden de resultaten van 2011 vergeleken met eerder onderzoek in 2009 om ... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Monitor Capaciteit Kinderopvang 2010

31 augustus 2011
- Onderzoek

In het rapport van de derde en laatste meting van de driejarige Monitor Capaciteit Kinderopvang worden de cijfers van het peiljaar 2010 gepresenteerd.Bij deze meting is voor het eerst gebruik gemaakt van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voor de capaciteitsmetingen in 2008 en 2009 zijn... Lees meer >>

Ayit - Marktverkenning Kinderopvang in een vraaggestuurde markt

31 augustus 2011
- Onderzoek

Jarenlang is de kinderopvang een sterk groeiende markt geweest. Dat geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO). Al enige tijd komen er echter signalen dat in sommige gebieden van Nederland de vraag naar kinderopvang stabiliseert. Tegelijkertijd groeit het aanbod aan... Lees meer >>

Buitenhek, Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang heeft Buitenhek Management & Consult onderzoek gedaan naar het actuele bereik en de verwachte groeimogelijkheden van de kinderopvang in Nederland. Dit rapport is een update van de eerdere onderzoeksrapportage “Verzadiging van de kinderopvangmarkt... Lees meer >>

Ministerie OCW - Wijziging besluit kinderopvangtoeslag per 2011

31 augustus 2011
- Literatuur

Minister Rouvoet wijzigt per 1 januari 2011 de tegemoetkomingen onder de Wet kinderopvang op twee manieren: aanpassing maximale uurprijs en kinderopvangtoeslagtabel 2011. Download het... Lees meer >>

MO-Groep - Voorbereidingstijd & Vervoerskosten bso

31 augustus 2011
- Literatuur

Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid over de voorbereidingskosten, ook wel aangeduid als vervoerskosten. O.a. een uitspraak van de geschillencommissie in 2008 bleek niet eenduidig uitgelegd te worden. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft contact gezocht met het ministerie. Download het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader dagopvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader dagopvang 2010
Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010
Lees meer >>

Ministerie van OCW - Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang, Eindrapport (april 2011)

31 augustus 2011
- Literatuur

In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)1. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van... Lees meer >>

CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011
- Literatuur

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de... Lees meer >>

GGD - Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang (dec 2010)

31 augustus 2011
- Literatuur

Brochure van GGD Nederland over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang en de handhaving daarvan. Download de brochure
Lees meer >>

javhide.com sexsut.com