Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

It takes an island to raise a child

It takes an island to raise a child
17 maart 2015
- Columns

Twee rapporten, een over kinderrechten en een over Engels als instructietaal voor alle kinderen op deze ‘Golden Rock’, adviseren nadrukkelijk meer samenwerking tussen scholen en voorschoolse en naschoolse organisaties. Dit allemaal vanuit de gedachte dat onze ervaringen in Nederland bijdragen... Lees meer >>

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang

Kamerdebat over adviesrecht ouders op prijs kinderopvang
02 februari 2015
- Nieuwsbericht

Een Kamermeerderheid lijkt echter voor het behouden van dit adviesrecht voor ouders te zijn. Morgen wordt hierover gestemd. Enkele Kamerleden geven aan het onlogisch te vinden dat ouders wel meer te zeggen krijgen over de kwaliteit, maar niet over de kosten.Daarnaast was er discussie over het... Lees meer >>

KINDwijzer maakt film over meerwaarde kinderopvang

KINDwijzer maakt film over meerwaarde kinderopvang
21 januari 2015
- Nieuwsbericht

Deze film geeft een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de kindercentra. De professionele aanpak, de passie voor het vak en de voorbereiding op de toekomst worden duidelijk onder de aandacht gebracht.De film laat zien dat kinderopvang veel meer is dan 'opvang'. Het is een minisamenleving,... Lees meer >>

In Rotterdam alle peuters welkom in groep 0

14 januari 2015
- Nieuwsbericht

Wethouder De Jonge wil zo onderwijsachterstanden voorkomen. Alle peuters hebben recht op minimaal twee dagdelen onderwijs, in totaal 8 uur. Voor kinderen die een vergrote kans hebben op achterstanden, loopt dit aantal op naar tien of zelfs 12,5 uur. Onder de naam voorschoolse opvang worden nu... Lees meer >>

Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang - Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst

05 december 2014
- Conferentie

Veel bestuurders uit de kinderopvang en het primair onderwijs geloven in het recht van het kind op een maximale ontwikkeling. Daarom startten zij het project ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’. Bekijk hier een filmpje over de inhoud en doelen van het project.Het huidige, versnipperde... Lees meer >>

SterrenBSO - Schakelproject

27 november 2014
- Goed voorbeeld

Begin 2015 gaat het schakelproject van de SterrenBSO van start. Hierbij worden klaslokalen na schooltijd omgetoverd in speelruimtes, zodat ze voor de BSO kunnen worden gebruikt. Ciske van Oosterhout, directeur van kinderopvangorganisatie De Regelfee in Utrecht (waar de SterrenBSO’s onder vallen),... Lees meer >>

Lex Staal:“Wintersport lijkt soms belangrijker dan kinderopvang”

Lex Staal:“Wintersport lijkt soms belangrijker dan kinderopvang”
27 november 2014
- Thema's rond IKC en brede school

Bij kinderopvang wordt vaak gedacht aan oppascentrales. Zorgelijk en onterecht, vindt Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, in gesprek met Bouwstenen voor Sociaal. Hij ziet een maatschappelijke discussie over kinderen van 0-4 jaar als voorwaarde om een eind te maken aan de... Lees meer >>

Management Kinderopvang - Terugkeer naar de verzuiling?

25 november 2014
- Redactioneel artikel

Terwijl Nederland steeds meer seculier lijkt te worden, neemt het aantal christelijke kinderopvangcentra toe. Tien jaar geleden telde ons land nog maar een beperkt aantal kindcentra met een christelijke achtergrond. Nu zijn dat er rond de honderd, terwijl het aantal de komende tijd nog verder... Lees meer >>

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang
19 november 2014
- Nieuwsbericht

Het toezicht op de naleving van de kwaliteit van kindercentra, gastouderbureaus en –opvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. Om te achterhalen waar de knelpunten zitten in de uitvoering van het toezicht, heeft het ministerie van SWZ gesproken met de ambassadeurs van {breed},... Lees meer >>

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015
17 november 2014
- Nieuwsbericht

Gemeenten kunnen de tabel van VNG gebruiken om de inkomensafhankelijke tarieven van peuterspeelzalen vast te stellen.Ouders die werken hebben daarnaast ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag hangt ook van hun inkomen af. Ouders die hier geen recht op hebben, kunnen in bepaalde gevallen toch... Lees meer >>

Programma kwaliteit kinderopvang

Programma kwaliteit kinderopvang
13 november 2014
- Nieuwsbericht

In haar proefschrift genaamd ‘Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention,’ zet Helmerhorst onder andere de conclusies van haar onderzoek uiteen. Voor een kwalitatief goede kinderopvang, zijn zoals vanzelfsprekend goede pedagogisch medewerkers nodig.... Lees meer >>

Overzicht cijfers kinderopvang per regio

Overzicht cijfers kinderopvang per regio
10 november 2014
- Nieuwsbericht

Deze cijfers geven het gebruik van kinderopvang, kinderopvangorganisaties en kindplaatsen weer, maar ook budget, financiering en uurtarieven van de kinderopvangtoeslag. Ook per regio kunt u cijfers raadplegen.Op de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang kunt u de exacte cijfers... Lees meer >>

Kwaliteitsvisie Kinderopvang

Kwaliteitsvisie Kinderopvang
04 november 2014
- Nieuwsbericht

Het bestuur van BKK bood de visie aan de minister aan. De onafhankelijke Commissie onderzocht wat nodig is om de kwaliteit van de ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Naast het bevorderen van de kwaliteit van pedagogisch medewerkers, pleit de Commissie voor meer differentiatie tussen de... Lees meer >>

Geen financiering peuterplannen VNG

Geen financiering peuterplannen VNG
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Eerder kwam al uit een overleg tussen de minister en VNG naar voren dat zij het niet eens waren over de financiering van de peuterplannen. Waar VNG wil dat dagdelen van de peuteropvang met rijksgeld worden gefinancierd, vindt de minister dit een taak van de gemeentes. Zij waren het er wel over eens... Lees meer >>

Kinderopvang LIVE in het najaar

31 oktober 2014
- Agendabericht

Kinderopvang LIVE is een terugkerend evenement. Ieder jaar organiseren de vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang een bijeenkomst voor manager, pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang. Het evenement is dit jaar over twee dagen verspreid. Op vrijdag 31 oktober is er een... Lees meer >>

“Willen we hogerop in de kinderopvang? Dan kost dat energie.”

“Willen we hogerop in de kinderopvang? Dan kost dat energie.”
29 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Recente peilingen wezen uit dat de stimulering van de brede ontwikkeling van jonge kinderen nog onvoldoende is. Het aanbod van activiteiten en materiaal is gemiddeld zwak. Deze resultaten gelden voor zowel voor de peuterspeelzaal, als het kinderdagverblijf, de voor- en vroegschoolse opvang (VVE) en... Lees meer >>

Triodus Kinderopvang maakt doorstart na faillissement

Triodus Kinderopvang maakt doorstart na faillissement
20 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Triodus had al jaren te lijden onder de dalende vraag naar kinderopvang. Vanaf 2011 nam het maatregelen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen. De kinderopvangorganisatie is er echter niet in geslaagd nieuwe afspraken te maken met een aantal van de verhuurders om de huurprijzen te... Lees meer >>

Aanpak Gezonde Kinderopvang in ontwikkeling

14 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Het RIVM peilde de afgelopen weken hoe de branche tegenover een dergelijk keurmerk staat, zo meldt Kinderopvangtotaal. Hieruit kwamen positieve reacties naar voren. De sector blijkt behoefte te hebben aan één aanpak en vignet voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, omdat beide door de... Lees meer >>

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter
06 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Minister Ascher wilde al langer de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het wetsvoorstel is getoetst door de GGD, de Inspectie voor het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij: Klachtenprocedure Volgens... Lees meer >>

Lekker in je vel, dus beter op school

23 september 2014
- Literatuur

Leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren beter. Vanuit die gedachte is in Zuid-Limburg het nieuwe onderwijsconcept ‘Gezonde basisschool van de toekomst’ ontwikkeld.In deze regio doen de leerlingen het gemiddeld wat minder goed op school dan in de rest van het land. Ook zijn ze minder... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com