Thema: Kinderopvang & BSO

513 resultaten gevonden.

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Landelijk Steunpunt

27 januari 2011
- Nieuwsbericht

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van {breed}. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school. Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van {breed}, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en... Lees meer >>

Peuters op de basisschool

24 januari 2011
- Nieuwsbericht

Doel van de proef is om de prestaties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren, zodat deze ‘Startgroep’ kinderen alsnog een vliegende start kunnen maken op het moment dat ze naar de basisschool gaan. ‘Voor deze leerlingen en hun ouders is het... Lees meer >>

Besluit over ouderbijdrage VVE

19 januari 2011
- Nieuwsbericht

Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten om ouders van kinderen zonder risico op een taalachterstand op het Nederlands te subsidiëren. Met het intrekken van de wijziging worden extra financiële en organisatorische kosten bij gemeenten voorkomen.Gemeenten moeten de... Lees meer >>

Kamerbrief ouderbijdrage voorschoolse educatie

17 januari 2011
- Nieuwsbericht

Informatie over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met de VNG betreft de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal. Lees meer >>

Landelijk Register Kinderopvang bevat 50.000 gastouders

11 januari 2011
- Nieuwsbericht

Het afgelopen jaar hebben deze gastouders zich aangemeld bij hun gemeente om de GGD na te kunnen laten gaan of zij voldoen aan de vernieuwde eisen uit de Wet Kinderopvang. Vaak hebben zij eerst een deskundigheidstraject gevolgd. Na een positief verlopen inspectie van de GGD zijn zij door de... Lees meer >>

Nationale Voorleesdagen 2011

10 januari 2011
- Nieuwsbericht

Dit jaar staat het Prentenboek: Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit centraal. De Nationale Voorleesdagen starten met Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 19 januari 2011. Het Nationale VoorleesontbijtJaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen... Lees meer >>

Tot 2015 bezuinigen op kinderopvang

Tot 2015 bezuinigen op kinderopvang
06 januari 2011
- Nieuwsbericht

De vragen werden gesteld door Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD). Zij wilden vooral graag weten wat de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn op de lange termijn. Kamp kijk naar de samenhang, transparantie... Lees meer >>

Prentenboeken helpen bij literaire vorming

Prentenboeken helpen bij literaire vorming
14 december 2010
- Nieuwsbericht

De kleuters krijgen door het voorlezen meer inzicht in de opbouw van verhalen en verschillende manieren van vertellen. Ook worden ze zich ervan bewust dat verhalen fictie zijn. We wisten al dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen en om hun kennis van de wereld te vergroten,... Lees meer >>

Rapport Berenschot: Onderzoek samenwerkingsvormen school en opvang

06 december 2010
- Nieuwsbericht

Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen. Daarnaast... Lees meer >>

Wat is de overheid van plan met kinderopvang?

25 november 2010
- Nieuwsbericht

De vraag naar kinderopvang blijft groeien en de kosten voor de overheid worden steeds hoger. In 2011 wordt een tekort verwacht van euro 230 miljoen in de kinderopvang. Het kabinet wil dit tekort opvangen door de hoogte van de kinderopvangtoeslag te verlagen en zo een extra bijdrage te vragen van... Lees meer >>

Antwoorden op vragen begroting kinderopvang

25 november 2010
- Nieuwsbericht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van OCW de antwoorden op de vragen t.a.v. kinderopvang gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer >>

Tweede Kamer behandelt kinderopvang

Tweede Kamer behandelt kinderopvang
22 november 2010
- Nieuwsbericht

Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over de kinderopvang. Eerder werden al flinke bezuinigingen aangekondigd die het nodige stof deden opwaaien. Brancheorganisaties vrezen voor de toekomst van de kinderopvangsector. Het Waarborgfonds Kinderopvang voorspelt faillissementen als er gesneden wordt in de... Lees meer >>

NJi ontwikkelt instrument voor kwaliteit kinderopvang

22 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een instrument ontwikkeld waarmee kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hun kwaliteit kunnen evalueren en beoordelen.Het instrument Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling bestaat uit een vijfpuntsschaal waarop de volwassene-kindinteractie, de speelleeromgeving,... Lees meer >>

Kinderopvang steeds belangrijker voor ouders

Kinderopvang steeds belangrijker voor ouders
18 oktober 2010
- Nieuwsbericht

De toename van het gebruik van kinderopvang komt volledig voor rekening van de formele opvang. Vorig jaar maakten bijna 450.000 huishoudens met een werkende ouder hier gebruik van. Voor 313.000 van deze huishoudens was dit de belangrijkste vorm van kinderopvang. Dat waren er 70.000 meer dan in... Lees meer >>

Kinderopvang niet meer onder hoede OCW

Kinderopvang niet meer onder hoede OCW
15 oktober 2010
- Nieuwsbericht

Minister Henk Kamp van de VVD wordt verantwoordelijk voor de kinderopvang. Ook de terreinen kindgebonden budget, de kinderbijslag, de tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen vallen in het nieuwe kabinet onder Sociale Zaken. Voorheen was het ministerie van Volksgezondheid,... Lees meer >>

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

Sport BSO's 2010: Een stand van zaken
30 september 2010
- Nieuwsbericht

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijkproject van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is totstand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).Gedurende het project is door het nederlands instituut... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Zo kan het ook! Stimulerende rol gemeenten in Kinderopvang

Netwerkbureau Kinderopvang - Zo kan het ook! Stimulerende rol gemeenten in Kinderopvang
21 september 2010
- Literatuur

Brochure: Zo kan het ook! Stimulerende rol gemeenten in kinderopvang Uitgave: Netwerkbureau KinderopvangSinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 hebben gemeenten geen formele taak meer bij de uitbreiding van de kinderopvang. Maar gemeenten zijn wel gebaat bij een goed voorzieningenaanbod... Lees meer >>

Naschoolse opvang in uitklapbare BSO

Naschoolse opvang in uitklapbare BSO
16 september 2010
- Nieuwsbericht

Vorig jaar startte de gemeente Utrecht een drietal pilots om de wachtlijsten in de kinderopvang weg te werken. Een van de pilots is de uitklapbare buitenschoolse opvang (BSO). Het bedrijf No Label ontwierp een flexibel meubel dat na schooltijd omgevormd wordt tot BSO. Tijdens schooltijd staat het... Lees meer >>

Groot feest bij ondertekenen Naschools Samenwerkingsconvenant

10 september 2010
- Nieuwsbericht

Dat staat in het Naschoolse Samenwerkingsconvenant Gemeentebreed, dat wethouders Thea van der Veen en Jan Wolthof op 15 september ondertekenen samen met de directeuren van de basisscholen, Stichting Welzijn en Dienstverlening, Huis voor de Sport Groningen, Kinderopvangorganisaties, GGD-Jeugd en... Lees meer >>

Wie verzint de beste schoollunch?

Wie verzint de beste schoollunch?
02 september 2010
- Nieuwsbericht

De wedstrijd is uitgeschreven door de Universiteit van Wageningen, het ministerie van LNV en Euro Toques. Om inspiratie op te doen krijgen deelnemers een speciaal lespakket over goede voeding en streekproducten. De winnende lunch moet wel aan een aantal eisen voldoen: hij moet op school klaar te... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com