Thema: Kinderopvang & BSO

226 resultaten gevonden.

Oberon - Monitor andere schooltijden 2011

20 september 2011
- Onderzoek

De schooltijden in het Nederlandse basisonderwijs zijn in beweging. Steeds meer scholen gaan over op nieuwe schooltijden. Project Andere Tijden in onderwijs en opvang en de PO Raad hebben Onderzoeks- en adviesbureau Oberon gevraagd die ontwikkeling te volgen met een tweejaarlijkse monitor. Deze... Lees meer >>

Regioplan - Monitor capaciteit Kinderopvang eindrapport 2009

20 september 2011
- Onderzoek

Groei kinderopvang zet in 2009 onverminderd doorIn 2009 is het aantal kindplaatsen in de dagopvang gegroeid met 19.663 plaatsen naar totaal 166.229 kindplaatsen (een groei van 13%). In de BSO ging het nog harder: 30.133 nieuwe kindplaatsen (19% groei) wat leidt tot een totaal van 186.226 plaatsen.... Lees meer >>

SWK Groep - Maatschappelijk Ondernemen in de Kinderopvang

08 september 2011
- Literatuur

Kinderopvangorganisaties noemen zich steeds vaker Maatschappelijk Ondernemer. Reden voor de SWKGroep om een onderzoek te houden om inzicht te krijgen in wat Maatschappelijk Ondernemen in de kinderopvang inhoudt in de optiek van de verschillende belanghebbenden en hoe de kinderopvangbranche hier... Lees meer >>

CBS - Landelijke jeugdmonitor kinderopvang

08 september 2011
- Onderzoek

De Landelijke Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie, op papier en op internet, over de situatie van de jeugd in Nederland. Het doel is om voornamelijk beleidsmakers op het niveau van Rijk, gemeente en provincie te informeren over de situatie van de jeugd.De 4e kwartaalrapportage 2008 van... Lees meer >>

NCKO - Kwaliteitsmonitor Kinderopvang Nederland (juni 2011)

08 september 2011
- Literatuur

24 juni 2011 - Kinderopvang Nederland, de holding van Allio, Partou en Skon, heeft de sector op de hoogte gebracht van de resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. In deze nulmeting is vastgesteld dat de groepen van deze werkmaatschappijen vergelijkbaar scoren als het laatste algemene... Lees meer >>

Andere Tijden - Jonge ouders over andere schooltijden

08 september 2011
- Literatuur

Project Andere Tijden ondersteunt scholen en kinderopvang bij de overgang naar andere schooltijden. Voor een andere inrichting van de schooldag is niet alleen draagvlak van `zittende’ ouders van belang. Een goede school kijkt ook naar de visie van de nieuwe inschrijvers, de ouders van kinderen... Lees meer >>

Capgemini - Internationaal vergelijkend onderzoek kinderopvang

08 september 2011
- Onderzoek

Eind 2005 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek geïnitieerd om een internationale vergelijking te maken van de wijze waarop kinderopvang is geregeld en de kosten die daaraan voor vooral ouders zijn verbonden. De opzet van het onderzoek is om de Nederlandse... Lees meer >>

Equality - Factsheet Kinderopvang en Arbeidsparticipatie van vrouwen (sept 2010)

08 september 2011
- Onderzoek

E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, heeft op 30 september 2010 een factsheet gepubliceerd over Kinderopvang en arbeidsparticipatie.Conclusies op basis van bovenstaande onderzoeken en essay:1. Subsidies op de formele kinderopvang hebben de arbeidsparticipatie van vrouwen... Lees meer >>

FCB - Factsheet personeel kinderopvang

08 september 2011
- Onderzoek

Het FCB verzamelt ieder jaar gegevens van o.a. de branche kinderopvang. Hoeveel organisaties zijn er? Hoe hoog is de gemiddelde deeltijdfactor? Welke leeftijdssamenstelling is er binnen de branche? Download de... Lees meer >>

CBS - Emancipatiemonitor 2010

08 september 2011
- Onderzoek

Deze zesde Emancipatiemonitor bevat, net als de vorige edities, gegevens over de positie van mannen en vrouwen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, en geweld.De belangrijke resultaten die naar voren komen... Lees meer >>

SCP - Emancipatiemonitor

31 augustus 2011
- Literatuur

Vrouwen zijn tussen 2005 en 2008 vaker gaan werken, maar het gros doet dat in deeltijd. We voelen ons ook sterk verantwoordelijk voor de situatie thuis. Nemen de grootste zorg voor het gezin op en runnen het huishouden. Daarnaast willen we er ook nog aantrekkelijk uit blijven zien. ... Lees meer >>

SEO - De waarde van kinderopvang, SEO rapport, juni 2011

31 augustus 2011
- Onderzoek

Dinsdag 21 juni is in Den Haag het rapport ‘De waarde van kinderopvang’ gepresenteerd. In aanwezigheid van de pers en van betrokkenen vanuit het veld en de politiek werden de bevindingen van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gepresenteerd door drs. Lucy Kok,... Lees meer >>

Ministerie van OCW - De gemeentelijke beleidsinzet bij de uitbreiding van de BSO (september 2008)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In dit project is onderzoek gedaan naar de beleidsinspanningen van gemeenten in het terugdringen van de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang. Aanleiding voor het onderzoek is een bedrag van 5 miljoen euro dat het Ministerie van OCW aan gemeenten voor dit doel beschikbaar heeft gesteld en... Lees meer >>

CPB - onderzoek 2008 groei kinderopvang 2008-2011

31 augustus 2011
- Literatuur

In mei 2008 heeft het Centraal Planbureau een analyse van de groei van de formele kinderopvang inhet recente verleden en in de nabije toekomst. Er wordt teruggekeken naar de groei in de periode 1990-2004, er is een analyse van de forse groei van de formele kinderopvang van... Lees meer >>

Dortland - Corporaties en Brede Schoolontwikkeling (juni 2010)

31 augustus 2011
- Onderzoek

Een onderzoek naar besluitvorming en verantwoording door corporaties bij het ontwikkelen van brede scholen. Een scriptie van E. Dortland, juni 2010, in het kader van de opleiding Master of Urban and Area Development, aan de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en... Lees meer >>

Buitenhek: Verzadiging van de kinderopvangmarkt in Nederland nadert snel (aug 2009)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang heeft Buitenhek Management in dit rapport het bereik en de resterende groeipotentie van de kinderopvang in Nederland nader geanalyseerd. In dit rapport wordt onderbouwd dat de formele kinderopvang1 voor 0-4 jarigen in Nederland al... Lees meer >>

Buitenhek: Kritisch over kinderopvang: feiten en fictie (juni 2011)

31 augustus 2011
- Onderzoek

10 juni 2011 - In het licht van nieuwe bezuinigingsrondes gaat Ed Buitenhek in zijn studie in op feiten en fictie rond de gevolgen voor de huishoudportemonnee en de effecten op de arbeidsparticipatie. Download het... Lees meer >>

BOinK - Onderzoek BSO

31 augustus 2011
- Onderzoek

Onderzoek naar de stand van zaken rondom de buitenschoolse opvang op alle basisscholen inde provincie Utrecht. Het onderzoek richtte zich op knelpunten en succesfactoren in de samenwerking tussen scholen en opvangorganisaties. Download het... Lees meer >>

AVS - BSO: Analyserapport BSO scholenpanel 2007-2009

31 augustus 2011
- Onderzoek

Met de motie Van Aartsen/Bos zijn scholen vanaf 2007 verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te bieden tussen 7.30 en 18.30, hetzijfaciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij aan te geven.De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) heeft in 2007... Lees meer >>

Sardes - BSO plus

31 augustus 2011
- Onderzoek

Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking: behoeften, aanbod, knelpunten en successen.Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, mei 2007, Sardes/CED-Groep. Download het... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com