Thema: Kinderopvang & BSO

226 resultaten gevonden.

Inspectie Onderwijs - BSO Aansluiting onderwijs en BSO in de schoolgids (mei 2010)

31 augustus 2011
- Onderzoek

Op 18 mei 2010 is het rapport ‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Op grond van de motie Van Aartsen/Bos zijn basisscholen sinds 2007 verplicht om, als ouders erom vragen, zorg te dragen voor de aansluiting met de buitenschoolse... Lees meer >>

Regioplan - Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang (feb 2010)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van OCW hebben Regioplan en Berk Accountants gedaan naar de borgstelling en kredietwaardigheid in de kinderopvang. Het onderzoek biedt zicht op op de externe financieringsbehoefte van de sector kinderopvang in de komende tien jaar als zij de toekomstige vraag naar opvang willen... Lees meer >>

CBS - Arbeidsparticipatie van moeders blijft stijgen (april 2008)

31 augustus 2011
- Onderzoek

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat In 2007 meer dan de helft vande vrouwen met minderjarige kinderen een deeltijdbaan had.Dat is een toename in vergelijking met 2006. Vooral het aandeel moeders met een grote deeltijdbaan is gestegen.Een baan van drie dagen in de week is het meest populair. Ga... Lees meer >>

Plantenga - Nut en noodzaak van brede voorzieningen voor jonge kinderen

31 augustus 2011
- Literatuur

Tijdens de eindconferentie van Netwerkbureau Kinderopvang op 22 juni 2011 gaf Janneke Plantenga, Utrecht University School of Economics (USE), een lezing met als doel zicht te krijgen op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen markt en overheid en tussen wetenschap en politiek en het daadwerkelijk... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Onderzoek huisvesting kinderopvang in Nederland (dec 2009)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang is door Buitenhek Management & Consult in het najaar van 2009 onderzoek verricht naar de huisvesting van kinderopvanglocaties in Nederland. Aanvullend is eveneens onderzoek gedaan naar het gebruik van combinatiefuncties door... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Onderzoek huisvesting kinderopvang in Nederland (2011)

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang is door Buitenhek Management & Consult onderzoek verricht naar de huisvesting van kinderopvanglocaties in Nederland. In deze rapportage worden de resultaten van 2011 vergeleken met eerder onderzoek in 2009 om ... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Monitor Capaciteit Kinderopvang 2010

31 augustus 2011
- Onderzoek

In het rapport van de derde en laatste meting van de driejarige Monitor Capaciteit Kinderopvang worden de cijfers van het peiljaar 2010 gepresenteerd.Bij deze meting is voor het eerst gebruik gemaakt van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voor de capaciteitsmetingen in 2008 en 2009 zijn... Lees meer >>

Ayit - Marktverkenning Kinderopvang in een vraaggestuurde markt

31 augustus 2011
- Onderzoek

Jarenlang is de kinderopvang een sterk groeiende markt geweest. Dat geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO). Al enige tijd komen er echter signalen dat in sommige gebieden van Nederland de vraag naar kinderopvang stabiliseert. Tegelijkertijd groeit het aanbod aan... Lees meer >>

Buitenhek, Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht

31 augustus 2011
- Onderzoek

In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang heeft Buitenhek Management & Consult onderzoek gedaan naar het actuele bereik en de verwachte groeimogelijkheden van de kinderopvang in Nederland. Dit rapport is een update van de eerdere onderzoeksrapportage “Verzadiging van de kinderopvangmarkt... Lees meer >>

Ministerie OCW - Wijziging besluit kinderopvangtoeslag per 2011

31 augustus 2011
- Literatuur

Minister Rouvoet wijzigt per 1 januari 2011 de tegemoetkomingen onder de Wet kinderopvang op twee manieren: aanpassing maximale uurprijs en kinderopvangtoeslagtabel 2011. Download het... Lees meer >>

MO-Groep - Voorbereidingstijd & Vervoerskosten bso

31 augustus 2011
- Literatuur

Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid over de voorbereidingskosten, ook wel aangeduid als vervoerskosten. O.a. een uitspraak van de geschillencommissie in 2008 bleek niet eenduidig uitgelegd te worden. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft contact gezocht met het ministerie. Download het... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader dagopvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader dagopvang 2010
Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010

31 augustus 2011
- Literatuur

Toetsingskader buitenschoolse opvang 2010
Lees meer >>

Ministerie van OCW - Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang, Eindrapport (april 2011)

31 augustus 2011
- Literatuur

In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)1. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van... Lees meer >>

CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011
- Literatuur

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de... Lees meer >>

GGD - Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang (dec 2010)

31 augustus 2011
- Literatuur

Brochure van GGD Nederland over het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang en de handhaving daarvan. Download de brochure
Lees meer >>

FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011
- Literatuur

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in... Lees meer >>

VROM - Brandveiligheidseisen voor gebouwen (nov 2008)

31 augustus 2011
- Publicatie

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zgn. Gebruiksbesluit).Er is een gebruiksvergunning nodig wanneer u in een gebouw aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar,... Lees meer >>

CAO Kinderopvang 2010-2011

31 augustus 2011
- Voorbeelddocument

CAO Kinderopvang 2010 - 2011 In de kinderopvang is er voor de ongeveer 85.000 werknemers een nieuwe cao afgesproken voor de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2011. De werkgevers en bonden hebben afspraken gemaakt van een verhoging van 1,25% per 1 mei jl. en 1,0% per 1 mei volgend jaar.... Lees meer >>

Inspectie Onderwijs - Rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010 Inspectie

31 augustus 2011
- Publicatie

In 2009 werden niet alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd, werden tekortkomingen geconstateerd in 60 procent van de inspectierapporten en handhaafden niet alle gemeenten op de geconstateerde tekortkomingen. Dit zijn een aantal conclusies uit het onderzoekrapport “Kwaliteit gemeentelijk... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com