Thema: Kinderopvang & BSO

47 resultaten van het type Onderzoek gevonden.

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

Kohnstamm Instituut – Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
08 oktober 2012
- Onderzoek

Uit de eerste landelijke peiling van de pedagogische kwaliteit van BSO’s in Nederland in 2011 bleek dat deze voldoende tot ruim voldoende in orde is. Op organisatie- of locatieniveau zijn er desondanks punten waarop de BSO zich kan verbeteren. Op 78 BSO’s deed het Kohnstamm Instituut onderzoek... Lees meer >>

EC O3 – Onderzoeksvragen op het terrein van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, ouders, zorg en doorgaande lijn

20 juli 2012
- Onderzoek

Het expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jaar (EC O3) verbindt wetenschap, praktijk en beleid. Het verzamelt informatie en doet onderzoek om verschillende ministeries te informeren. Onlangs publiceerde het expertisecentrum een beknopte programmeringsstudie met... Lees meer >>

Kempen, R. van - Organisatie van BSO in Voorschoten en Leidschendam-Voorburg (aug 2009)

21 september 2011
- Onderzoek

Roderick van Kempen heeft in zijn afstudeerscriptie onder de titel "Twee kanten van dezelfde medaille: de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg", een bestuurskundig onderzoek gedaan naar de organisatie van buitenschoolse opvang. (Erasmus Universiteit, augustus... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Samenvattend rapport groeigebieden

21 september 2011
- Onderzoek

Vinex gebieden spelen een bijzondere rol in de uitbreiding van de capaciteit kinderopvang in Nederland. Zij hebben te maken met specifieke omstandigheden en problematiek, zoals: snelle uitbreiding, een piek in de vraag, het vinden van goede (soms tijdelijke locaties).  Dit alles was reden... Lees meer >>

Netwerkbureau KInderopvang - Regioscan krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen

21 september 2011
- Onderzoek

Linkin Business heeft voor het Netwerkbureau Kinderopvang de belangrijkste Vinex-locaties (groeigebieden) in kaart gebracht.  Inmiddels liggen de knelpunten niet alleen meer bij groeigebieden maar wordt ook de kinderopvang in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van krimp in... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Regioscan krimpgebied Parkstad Limburg (sept 2010)

21 september 2011
- Onderzoek

Linkin Business heeft voor het Netwerkbureau Kinderopvang de belangrijkste Vinex-locaties (groeigebieden) in kaart gebracht.  Inmiddels liggen de knelpunten niet alleen meer bij groeigebieden maar wordt ook de kinderopvang in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van krimp in... Lees meer >>

Netwerkbureau Kinderopvang - Regioscan Noord-Oost Groningen (sept 2010)

21 september 2011
- Onderzoek

Linkin Business heeft voor het Netwerkbureau Kinderopvang de belangrijkste Vinex-locaties (groeigebieden) in kaart gebracht.  Inmiddels liggen de knelpunten niet alleen meer bij groeigebieden maar wordt ook de kinderopvang in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van krimp in... Lees meer >>

Radboud Universiteit Nijmegen - Wachtlijstonderzoek 2010 ITS

20 september 2011
- Onderzoek

Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor het Ministerie van Sociale Zaken eind 2010 onderzoek verricht naar de wachtlijsten in de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Uit het onderzoek blijkt dat de wachtlijsten zeer regionaal zijn. De onderzoekers hebben voor ca. 60% van de gemeenten... Lees meer >>

Ministerie OCW - Wachtlijstenonderzoek 2009

20 september 2011
- Onderzoek

In een brief aan de 2e Kamer informeert staatssecretaris Sharon Dijksma op 28 oktober 2009 over de uitkomsten van het meest recente wachtlijstonderzoek (juni 2009) dat uitgevoerd wordt door Regioplan.  Belangrijkste resultaten:  - wachtlijsten bij dagopvang zijn in absolute aantallen... Lees meer >>

Ministerie OCW - Wachtlijsten en wachttijden buitenschoolse opvang en dagopvang (3de meting, juni 2008)

20 september 2011
- Onderzoek

Dit rapport bevat de resultaten van de derde meting van de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang (BSO) en dagopvang (KDV). De peildatum van dit onderzoek was 1 juni 2008. In dit onderzoek zijn de wachtlijstgegevens met betrekking tot buitenschoolse opvang en dagopvang van 23... Lees meer >>

Waarborgfonds Kinderopvang - Sectorrapport Kinderopvang 2010

20 september 2011
- Onderzoek

Op dinsdag 14 december 2010 is de zesde editie van het Sectorrapport Kinderopvang officieel gepresenteerd tijdens het jaarcongres van het Waarborgfonds Kinderopvang. Aan het rapport hebben 225 organisaties deelgenomen. Zij exploiteerden eind 2009 gezamenlijk 42 procent (149.137 kindplaatsen) van de... Lees meer >>

Waarborgfonds Kinderopvang - sectorrapport 2008

20 september 2011
- Onderzoek

Het Waarborgfonds Kinderopvang brengt jaarlijks het Sectorrapport Kinderopvang uit. Het geeft actuele informatie over de financieel-economische trends en ontwikkelingen in de kinderopvang. Sectorrapport... Lees meer >>

Unicef - Rapport Unicef, The child care transition, (dec. 2008)

20 september 2011
- Onderzoek

Op 11 december 2008 is door het Innocenti Research Centre (IRC), Unicefs onderzoeksinstituut in Florence, een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd. In 'Innocenti Report Card 08 - The Childcare Transition' wordt vergeleken hoe de rijkste landen ter wereld omgaan met kinderen in hun eerste... Lees meer >>

Buitenhek - Rapport "Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht" (april 2011)

20 september 2011
- Onderzoek

Enkele jaren geleden was er in Utrecht een groot tekort aan plaatsen voor buitenschoolse opvang (BSO). Dat tekort zorgde voor lange wachtlijsten. In een deel van de stad hadden ouders grote moeite om de opvang van hun kind te regelen. Gemeente, schoolbesturen en aanbieders van BSO vonden dit een... Lees meer >>

Zwijsen Ouders - Schooltijden onderzoek

20 september 2011
- Onderzoek

De afgelopen jaren is er de nodige discussie geweest over schooltijden en schoolvakanties. Tot nu toe gelden er op basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs centraal vastgestelde data voor de zomervakanties. Voor de overige vakanties gelden adviesdata.... Lees meer >>

Provincie Zeeland - Onverkende paden

20 september 2011
- Onderzoek

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft in het collegeprogramma ‘2007-2011 Nieuwe Verbindingen’ het inspelen op demografische trends, samen met klimatologische veranderingen, tot haar belangrijkste uitdaging benoemd.  Op basis van demografische prognoses... Lees meer >>

APE - Onderzoek gevolgen krimp Limburg (2008)

20 september 2011
- Onderzoek

De provincie Limburg heeft al een aantal jaren te maken met een krimpende bevolking. Deze krimp wordt enerzijds veroorzaakt door vergrijzing (toenemend aandeel ouderen) en anderzijds door ontgroening (afname aandeel jongeren) van de bevolking. Zowel de vergrijzing als de ontgroening hebben effect... Lees meer >>

Huisman, N - Onderzoek exploitatie multifunctionele accommodaties (2009)

20 september 2011
- Onderzoek

Het onderzoeksrapport dat is opgesteld naar aanleiding van het afstuderen van Nicole Huisman in het kader van de Master Vastgoedkunde, onderdeel van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek omvat het vraagstuk omtrent de kosten van beheer en... Lees meer >>

BOinK - Onderzoek naar schooltijden (2011)

20 september 2011
- Onderzoek

Voorjaar 2011 gaat BOinK (ouders in de kinderopvang) in opdracht van het project Andere Tijden een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de wensen voor schooltijden onder ouders van jonge kinderen (0 – 4 jarigen). Zodra het kind vier jaar wordt en naar school gaat, passen ouders hun gezins- en... Lees meer >>

NMA - vraag en aanbod in de kinderopvang sterk toegenomen (okt 2009)

20 september 2011
- Onderzoek

De vraag naar kinderopvang is na invoering van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005 sterk gestegen. In reactie daarop is ook het aanbod van opvangplaatsen sterk toegenomen. Er zijn veel nieuwe organisaties op het gebied van kinderopvang actief geworden en bestaande aanbieders hebben hun capaciteit... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com