Thema: Sport & Bewegen

Mariaschool - Rotterdam

21 september 2012

Judith van Wijngaarden
Taanderplein 3
3027 CN Rotterdam
jvwijngaarden@maria-school.nl
www.maria-school.nl

Talentenontwikkeling. Daarover gaat het op de Mariaschool. Onder het motto ‘'Samen voor het talent van uw kind'’ zoekt de school bij alle kinderen naar hun talenten. Ouders worden daar zoveel mogelijk bij betrokken.

Arrangementschool
De Mariaschool staat in de Rotterdamse wijk Spangen en is met ruim 300 leerlingen gehuisvest in twee gebouwen, grenzend aan hetzelfde plein. Twee peuterspeelzalen en de Mattheusschool, een school voor speciaal onderwijs, zijn huisgenoten. Het is een veelkleurige omgeving waar leerkrachten van uiteenlopende leeftijden en met diverse achtergronden hun talenten in zetten om vorm  en inhoud te geven aan het onderwijs.

Vanzelfsprekend levert de school een bijdrage aan de kwaliteit van taal en rekenen, maar de school ambieert ook ontwikkeling van andere talenten. Dat gebeurt in samenwerking met derden; zoals de SKVR, Sport en Recreatie, kunstenaars en Srap. Dans, capoeira, films maken, dammen, sport en toneel zijn enkele voorbeelden waaruit de kinderen kunnen kiezen. De Mariaschool is een arrangementschool en kan externe deskundigen zelf kiezen, inhuren en inzetten. 

Gemeentelijk beleid
In 25 gemeenten zijn projecten gestart waarbij kinderen met een taal- of rekenachterstand verlengde onderwijstijd krijgen aangeboden met als doel de leerprestaties van deze kinderen te optimaliseren.
Op Mariaschool te Rotterdam krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 verplicht zes uur extra onderwijstijd. In het collegeprogramma voor de periode 2006-2010; 'De stad van aanpakken voor een Rotterdams resultaat', staat dat de stad inzet op het ontwikkelen van (verborgen) talenten. Daarom wordt de leertijd voor leerlingen uitgebreid en worden brede scholen gestimuleerd om hun reguliere programma uit te breiden met recreatieve, culturele en sportieve activiteiten. Het collegeprogramma heeft twee doelstellingen wat betreft de brede school: 
In 2010 zijn er 45 brede scholen in het basisonderwijs die leerlingen een programma van zes uur extra per week bieden. Hier krijgt u een indruk van alle activiteiten op de Mariaschool.

Vijf gelijke dagen model
De Mariaschool heeft Talentontwikkeling van kinderen centraal staan. De school heeft het onderwijs zo ingericht dat naast de ontwikkeling van cognitief talent ook ruimte is voor sport, techniek en groen, muziek en kunst. Deze vakken zijn structureel in het rooster opgenomen en worden aangeboden door vakkrachten. De Mariaschool heeft gekozen voor het vijf gelijke dagen model. De kinderen bezoeken de school maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.45 uur. Hiervan is per dag vijf uur gereserveerd voor de kernvakken en een uur en een kwartier voor de talentvakken.

Voor- en vroegschoolse educatie
De Mariaschool heeft sinds schooljaar 2011-2012 een groep 0 naast de huidige drie VVE-groepen die in de school gehuisvest zijn. De kinderen van groep 0 komen vijf dagdelen naar school. De leidster en leerkracht staan samen in de groep en verzorgen het aanbod voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Dit aanbod is afgestemd met de leerkrachten van groep 1-2. Met behulp van KIJK en ontwikkelingsgericht werken worden de resultaten vergroot. De Mariaschool werkt inhoudelijk samen met de peuterspeelzaal op dit vlak en met de buitenschoolse opvang.

Vergroten van ontwikkeling en betrokkenheid
Daarnaast heeft de Mariaschool een schoolsport vereniging waar kinderen kennis maken met honkbal, judo, volleybal, voetbal en turnen in en om de school en lid worden van de vereniging. De Mariaschool zet leerkrachten in de ouderkamer om de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van het kind te vergroten. De opbrengsten daarvan zijn tastbaar in de groep.
De Mariaschool participeert in het JKZ en is betrokken met de wijk. De Mariaschool is medeorganisator van het initiatief Samen voor Taanders waarbij de leefbaarheid en veiligheid in en rond de woningen en school aandacht krijgt.

Ambassadeur Mariaschool
Judith van Wijngaarden
Taanderplein 3
3027 CN Rotterdam
jvwijngaarden@maria-school.nl
www.maria-school.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com