Thema: Sport & Bewegen

Brede School De Zonnewende - Nijmegen

23 oktober 2012

Brede school De Zonnewende is de overkoepelende naam van een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van (primair) onderwijs, welzijn, opvang, cultuur, sport, zorg, gemeentelijk wijkmanagement en ouders van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

Doorontwikkeling van Open wijkscholen

De samenwerking ontstond oorspronkelijk bij de oprichting van twaalf zogenaamde Open wijkscholen vanaf 1998. De Open wijkschool was de Nijmeegse variant voor de landelijk meer bekendere term 'Brede school'. Na tien jaar van succesvol bouwen, zijn de partners bezig met een doorontwikkeling en heten de Open wijkscholen in Nijmegen ook 'Brede scholen'. Brede school De Zonnewende heeft daarbij de ambitie om uit te groeien tot integraal kindcentrum (IKC).

Kernpartners van brede school De Zonnewende:
- BAS-school de Zonnewende (stg. Conexus)
- Opvangorganisatie KION
- Opvangorganisatie Soos
- Welzijnsorganisatie Tandem
- Zorgorganisatie de Driestroom
- Wijkmanagement Gemeente Nijmegen

Ontwikkeling van kinderen
In het netwerk maakt de brede school gebruik van de diensten van vele zogenaamde ketenpartners. Belangrijke voorbeelden zijn het centrum voor de kunsten de Lindenberg en Sportservice Nijmegen. Daarnaast spelen NIM ((school)maatschappelijk werk), GGD, politie, bibliotheek en vele andere organisaties een rol van betekenis in de ontwikkeling van kinderen. Zij slaan de handen ineen om de ontwikkeling van kinderen in hun gehele opgroeiomgeving, dus zowel thuis als binnen school en in de buurt, zo optimaal en rijk mogelijk te maken. Ze richten zich op alle kinderen, dus ook op kinderen met een beperking. Al jarenlang lopen er inclusie-experimenten (o.a. 'de Sprong') om vorm te geven aan principes van Passend Onderwijs.

Maatwerkarrangmenten
Door de samenwerking kan de brede school een breed en gevarieerd ontwikkelarrangement aanbieden dat de school zoveel mogelijk op maat van de populatie organiseert. Brede school De Zonnewende is een inclusieve school, een sportieve, gezonde school XL, een Cultuurschool en nog veel meer. Het streven is om in de komende jaren nog meer specifieke maatwerkarrangementen te leveren om het ideaal van de inspirerende en veilige opgroeiomgeving vorm te geven. Dat vergt een grote inspanning van het brede team van pedagogisch werkers vanuit onderwijs, zorg en welzijn en sport, dus ook van managers en bestuurders van de samenwerkende partners. Het team van medewerkers uit diverse organisaties is gemotiveerd om, zelfs in een tijd waarin de extra middelen voor kwetsbare groepen afnemen, de kansen voor kinderen die een extra steuntje kunnen gebruiken, te vergroten.

Rijk aanbod
Brede school De Zonnewende biedt alle kinderen uit haar omgeving een veilige, zorgzame en inspirerende opgroeiomgeving waarin zij alle kansen krijgen om hun talenten te kunnen ontplooien. Naast een uitstekend onderwijsprogramma, gebaseerd op de principes van het adaptief onderwijs, is er een afgestemd binnen- en buitenschools rijk en gevarieerd cultuuraanbod dat werkt volgens unieke leerlijnen. De school heeft eenzelfde aanbod binnen het domein Sport en gezondheid en experimenteert momenteel met vormen van passende samenwerking: passend onderwijs in een bredeschoolsetting.

Lees het activiteitenplan van Brede school De Zonnewende

Ambassadeur: Paul Jeurens
Berberisstraat 4
6543 RN  Nijmegen
p.jeurens@tandemwelzijn.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com