Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Brede School De Wilgenbroek - Boxtel

12 oktober 2012

Basisschool De Spelelier is de spil in Brede School De Wilgenbroek te Boxtel. Samen met een school voor speciaal onderwijs de Maremak, Peuterspeelzaal Bolleke, Kinderdagverblijf Kindertuin, BSO Twizon, Koning Willem I College en Buurtsportwerk deelt de Spelelier een gebouw.

Spelen, leren en plezier

Op openbare basisschool De Spelelier zitten ongeveer 300 kinderen. Er zijn 13 groepen, waarin steeds twee jaargroepen zijn gecombineerd. De naam Spelelier is ontstaan door stukjes van de woorden spelen, leren en plezier samen te voegen. Daarnaast is een lier een muziekinstrument en kun je met een lier hogerop komen. Kortom Spelelier is niet alleen een speelse naam, ze geeft ook de intentie van het onderwijs weer. Door diverse kindgerichte voorzieningen bij elkaar te brengen, afspraken te maken en inhoudelijke samenwerking te realiseren, geven de verschillende partners invulling aan het doel: ’het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling en onderwijsloopbaan voor kinderen van 0 tot 14 jaar’.

Kunst & Cultuur
De werken participanten werken in samen met in drie doorlopende leerlijnen: taalontwikkeling en leesbevordering, sport/bewegen en gezond gedrag, en kunst en cultuureducatie. Activiteiten die plaatsvinden rondom deze thema's kunnen binnenschools-, naschools of in de vakantie plaatsvinden.
Brede School De Wilgenbroek maakt deel uit van de Stichting Brede Scholen Boxtel en heeft als brede school gekozen voor een verrijkingsprofiel: Kunst en Cultuur. De participanten hebben gezamenlijk een kunst- en cultuurvisie ontwikkeld, van waaruit zij de activiteiten vormgeven. De leerlingen krijgen tijdens en na schooltijd les in een kunstatelier. Er wordt er hard gewerkt aan de vormgeving van een heuse kinderkunstuitleen, waarbij kinderen uit de groepen 8 als jonge ondernemers ook verantwoordelijkheid gaan dragen. Ook Techniek is overal in de brede school de Wilgenbroek. De basisschool De Spelelier verwerkt dit thema, net als andere thema’s in de lessen van de leerlingen en tijdens naschoolse activiteiten.

Het circus
Een ander initiatief is het circus op school. Deze activiteit is in detail uitgewerkt in de vorm van een leskist met leermiddelen en circusattributen waar leerkrachten en andere (semi)professionals mee kunnen werken. Dit gebeurt zowel binnen schooltijd (leskisten, thema circus op de vakken rekenen, taal, wereldoriëntatie, ICT) als buiten schooltijd (handvaardigheid, circusdans, circustheater). Doelgroep zijn alle kinderen van 0 tot 14 jaar. Het naschools programma is toegankelijk voor alle kinderen uit de wijken. Dus ook aan de naschoolse circusactiviteiten kunnen kinderen uit heel Boxtel meedoen. Professionals binnen de diverse geledingen van de Brede School de Wilgenbroek zijn geschoold in circustechniek en er is een circusschool opgericht in samenspraak met het centrum voor de kunsten, als zogenaamde derde trap in de drietrapsraket.

Principe van wederkerigheid
Als brede school werkt De Spelelier met het zogenaamde 'principe van wederkerigheid'. Dat geldt voor ouders die hun kind laten deelnemen aan een naschoolse- of verlengde schooldag activiteit. Bij de naschoolse activiteiten vullen ze een aanmeldformulier in. De naschoolse activiteiten vinden plaats in series van 4 of 5 lessen. Als een kind meedoet aan zo'n serie, wordt verwacht van ouders dat zij zelf 1 keer inzet leveren. Dat kan zijn om te helpen de opvang tussen einde schooltijd en start activiteit mee vorm te geven (drinken inschenken, toezicht op speelplaats etc.) of te assisteren tijdens een sport of cultuureducatie activiteit. Kunnen de ouders niet op dat moment, dan komen ze of op een lijst van Boxtel-Brede activiteiten waarbij extra handen nodig zijn. (Boekenbal, museumnacht, vakantieactiviteiten) of er wordt op een andere manier gebruik gemaakt van de expertise die ze hebben.

Tevens geldt het principe van wederkerigheid voor scholen en andere participanten in brede school verband. Brede school Boxtel levert inzet van stagiaires en professionals op vraag van deze instellingen. (Gymlessen, organiseren voorleesontbijt, meten, wegen, conditietest in kader project KANS = voeding en bewegen, etc.). Daar verwachten we iets voor terug. Bijvoorbeeld inzet in inhoudelijke overleggen van directies, inzet in werkgroepen van teamleden en organiseren van ouderbetrokkenheid voor bepaalde projecten.
Ook het meedenken in de klankbordgroep, die 2x per jaar plaatsvindt, is hier een onderdeel van.

Ambassadeur De Wilgenbroek
Ghislaine de Brouwer-Smeeman
Dr. De Brouwerlaan 74
5283 EE  BOXTEL
directie@bredescholenboxtel.nl

Links:
Interview met Ghislaine de Brouwer Freddy Loeffen van obs De Spelelier

Delen:

javhide.com sexsut.com