Thema: Ambassadeurs

MFA De Spil - Heerenveen

12 oktober 2012

Annemarie Elout
Schoterplein  28/29
8448 RP Heerenveen
aelout@dds.nl

In de accommodatie zitten de Openbare basisschool Het Slingertouw, de Christelijke basisschool De Burcht, kinderopvangorganisatie Kinderwoud, Stichting Talant - een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Stichting Caleidoscoop - een welzijnsorganisatie, de wijkvereniging, de gemeente Heerenveen, Stichting zorgcentra Meriant en Stichting Thuiszorg de Friese Wouden. Zij hebben zich verenigd in de participantenvereniging Skoatterwâld en hebben als gezamenlijke missie: samen scholen, samen leven, samen werken, samen leren en samen spelen.

De samenwerking tussen de verschillende instellingen is gebaseerd op zeven pijlers, te weten:
- Een doorgaande lijn in onderwijs en opvoeding;
- Integraal werken en samenwerken;
- Binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, kunst, natuur, enz;
- Ouderbetrokkenheid;
- Een sluitend zorgsysteem;
- Sociale cohesie in de wijk;
- Benutten van gezamenlijke ruimtes.

 
Samen spelen

Dagarrangement
Op De Spil zitten in totaal zo'n 700 leerlingen, ruim 250 leerlingen maken gebruik van de kinderopvang. Samenwerkende partijen hebben in Heerenveen een coördinator brede school aangesteld, met als doel de ontwikkelingskansen voor kinderen en de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Inmiddels is er een sluitend dagarrangement is van 7.00 tot 18.30 uur voor kinderen van 0-12 jaar. Kinderopvang, peuterspeelzaal en de scholen overleggen intensief met elkaar, ze wisselen afspraken over gewoontes en regels met elkaar uit en ze gaan bij elkaar kijken. Ze werken nauw samen om thema’s op elkaar aan te laten sluiten. Eens in de zes weken vindt bovendien een warme overdracht van kinderen plaats. Om deze samenwerking te stimuleren gaan de directies van scholen en kinderopvang de Masterclass IKC volgen. De Spil heeft combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur, die zowel in onderwijs en opvang werken.

Verdieping
Doordat de beide scholen werken met een continurooster in het 5-gelijkedagenmodel, is er na schooltijd meer tijd voor verdieping. De Spil heeft bijvoorbeeld een aanbod gerealiseerd op het gebied van kunst en cultuur. Het aanbod onder schooltijd krijgt na schooltijd verdieping met behulp van ateliers, zo is er een nauwe samenwerking met Ateliers Majeur. Daarnaast kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd kiezen uit allerlei verschillende sporten in het sportaanbod. Hiervoor werkt de brede school samen met alle sportclubs uit Heerenveen. Door een natuurproject gaan BSO’s met de kinderen naar speciale natuurspeelplaatsen. Daar kunnen ze spelen, ontdekken en leren in de natuur. Er zijn in de Spil voor kinderen, tieners én volwassenen veel activiteiten op het gebied van drama, beeldende activiteiten en expressie, muziek, kinderkoor en dans.


Dansatelier

Talant en Meriant
Er zijn 28 levensloopbestendige appartementen in de MFA. Daarnaast wonen in vier wooneenheden 24 mensen met een lichamelijke aandoening. Er is een 24-uurs bemand steunpunt voor deze mensen in de accommodatie. Twintig cliënten van Talant vullen hun dagbesteding in het centrum. Zij werken op en rond de accommodatie, zo maken zij schoon in het gebouw, ze lezen voor bij de kleuters en ondersteunen in de kinderopvang en peuterspeelzaal. Eén keer in de week gaan kinderen spelletjes spelen bij de bewoners van Meriant. Daarnaast zitten er ook een logopedist, een fysiotherapeut en een diëtiste in het gebouw.

Leerbedrijf
Momenteel heeft de Spil negen stagiaires van MBO-niveau 2 in huis. Zij lopen één jaar stage, afwisselend bij kinderopvang, scholen, Talant en Meriant. Zo is de Spil is heus leerbedrijf geworden voor MBO 2. Een docent van het Friesland College is een dag in de week aanwezig voor begeleiding en ondersteuning. Tijdens het wekelijkse uur intervisie vertellen de stagiaires over hun belevenissen in de stage. In de Spil zijn ook stagiaires van PABO, MBO-niveau 3 en 4.

Alle participanten hebben hard gewerkt aan een gezamenlijke website. Binnenkort kan men zich hierop onder meer opgeven voor activiteiten.

Ambassadeur bij De Spil:    
Annemarie Elout
Schoterplein  28/29
8448 RP Heerenveen
aelout@dds.nl


Zo dit diploma is alvast binnen...

Delen:

javhide.com sexsut.com