Thema: Ambassadeurs

OBS Dorus Rijkers - Amsterdam

12 september 2011

Hedwig Speulman
Kofschipstraat 47
1034 JM Amsterdam
h.speulman@dorusrijkersschool.nl

De Dorus Rijkersschool bestaat sinds 1965 en is gesitueerd in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. De school is een Daltonschool in oprichting en gehuisvest in één hoofdgebouw en twee special units. De Voorschool bevindt zich op loopafstand van de school. In augustus 2015 hopen we het schooljaar te starten in een nieuw (breed) schoolgebouw een eindje verderop in de wijk.


Schoolbreed project 'Brood en Spelen' over voeding en beweging


De brede school Dorus Rijkers werkt nauw samen met:

-          De Voorschool Dorus Rijkers
-          Talentmakelaar in de Banne
-          Maatschappelijk werk
-          Logopedie
-          OKC
-          Oudercontactmedewerkster
-          Sportbuurtwerk
-          Bibliotheek
-          Diverse verlengde schooldag aanbieders
-          De drie andere scholen in de Banne
-          Kinderopvang Compagnie
-          Thuis Op Straat

Doel brede school
Het hoofddoel van Brede School Dorus Rijkers is ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. Dit hoofddoel is onderverdeeld in drie kernen: 
- welbevinden van kinderen vergroten
- brede leren van kinderen stimuleren
- verbondenheid met elkaar en de omgeving vergroten
Brede School Dorus Rijkers heeft op basis van deze drie kernen doelen op kindniveau geformuleerd. Deze doelen geven weer wat voor kinderen de meerwaarde is van de brede school. Aan de hand van deze doelen worden activiteiten georganiseerd. De opbrengst wordt gemeten met behulp van een digitaal portfolio van de brede school. Per doel worden bewijzen verzameld in dit portfolio, hierop wordt door de partners gereflecteerd. Aan de hand van deze reflectie worden de doelen en activiteiten bijgesteld. Zodoende zorgen we voor een voortdurende kwaliteitsverbetering. Bekijk het portfolio van de Brede School Dorus Rijkers. 
Zie ook: De brede school; wat worden kinderen daar beter van? Uitgave APS. 

Gezamenlijke pedagogische aanpak
Door iedereen die met kinderen werkt (scholen, buurtclubs, sportverenigingen e.a.) is in de wijk de Banne gekozen voor een gezamenlijke pedagogische aanpak: Kinderen positief benaderen op basis van drie afspraken waar iedereen zich aan houdt en waar iedereen elkaar op mag aanspreken. Overal waar kinderen komen gelden dezelfde drie afspraken: ‘Iedereen hoort erbij’, ‘We luisteren naar elkaar’ en ‘We zorgen voor onze omgeving’. 


Talentontwikkeling

Daarmee bied je kinderen een structuur aan waar ze van leren en waar hun opvoeders het over eens zijn. ‘Alles Kids in de Banne’ vormt de basis voor een leuke en veilige buurt voor kinderen, opvoeders en begeleiders. 

Onderschools wordt veel aandacht besteedt aan de talenten van kinderen. De houding van de leerkracht ten opzichte van de kinderen is hier belangrijk. Talenten worden benadrukt. Eenmaal per schooljaar komen de talenten van kinderen aan bod tijdens de leerlingenbespreking met de IB-er. Tijdens de rapportgesprekken komen de talenten van kinderen aan bod, met ouders en kinderen wordt besproken hoe en waar kinderen hier iets mee kunnen doen. Een vaste rubriek in de nieuwsbrief is die van ‘Talent van de week’, ieder kind komt tijdens zijn/haar schoolloopbaan een keer aan de beurt om talent van de week te zijn. De talenten van kinderen zullen terug te vinden zijn in het portfolio wat momenteel nog in ontwikkeling is.

Na schooltijd organiseert de school activiteiten voor kinderen in het kader van talentontwikkeling. De talentmakelaar (welzijn) maakt een programma voor drie periodes van tien weken. Voor iedere leeftijdsgroep komt ieder talentgebied eenmaal in een schooljaar aan bod. Onder schooltijd maken de kinderen kennis met de verschillende talentgebieden in de vorm van wekelijkse of twee wekelijkse lessen. Tijdens de verlengde schooldag kunnen de kinderen die dat willen zich verdiepen. Na het volgen van een periode van tien lessen binnen een talentgebied bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan een vervolgclub in de wijk. Ook kinderen van de andere drie scholen in de wijk kunnen aan deze clubjes deelnemen. Tijdens deze vervolgclub worden kinderen gestimuleerd om zich aan te melden bij een vereniging of andere organisatie om hun talent verder te ontwikkelen. De verlengde schooldag wordt door het stadsdeel gefinancierd. Gemiddeld zijn er zo’n 10 activiteiten verdeeld over drie dagen. Het gaat om vijf sporten en vijf activiteiten rondom kunst en cultuur. De sportactiviteiten worden gefinancierd vanuit het Jump-in project. Jump-in is een initiatief van DMO en in 2002 ontwikkeld om ervoor te zorgen dat kinderen in de basisschool leeftijd meer gaan bewegen en gezonder gaan eten, ook op school. Er wordt intensief samengewerkt met de jeugdgezondheidszorg.

Activiteiten voor ouders
In de ouderkamer worden activiteiten voor ouders georganiseerd door de oudercontactmedewerkster Rebecca Weijnen. Maandelijks zijn er themabijeenkomsten voor de ouders van de groepen 1 en 2 en peuters rondom een thema uit het Voorschoolprogramma Ko Totaal. Een aantal keer per schooljaar worden er themaochtenden met een pedagogisch adviseur, culturele lunches, ouder-kind activiteiten en feesten georganiseerd. In het kader van het Jump-in project wordt er sport voor moeders georganiseerd. Ouders maken kleurige verteltassen die vervolgens uitgeleend worden aan ouders van jonge kinderen. In zo’n tas zitten een prentenboek en allerlei spelletjes en materialen die bij het verhaal passen. Op deze manier wordt het voorlezen van boeken aantrekkelijk gemaakt en gestimuleerd. De school neemt ook deel aan de voorleesexpress, een voorleesservice voor kinderen met een taalachterstand, waarbij vrijwilligers 1 keer per week, gedurende een half jaar voorlezen in een gezin. De oudercontactmedewerkster legt de contacten en doet de intake.

Contactgegevens ambassadeur
Hedwig Speulman
Kofschipstraat 47
1034 JM Amsterdam
h.speulman@dorusrijkersschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com