Thema: Zorg

Brede School Assen

06 december 2012

enter site

Scholen en organisaties voor kinderen van 0 tot 15 jaar werken samen in de Brede School Assen. In drie wijken wordt de samenwerking ook fysiek vormgegeven in één gebouw (multifunctionele accommodatie). In andere wijken is elke organisatie in haar eigen gebouw gehuisvest. De Brede School werkt aan de best mogelijke kansen voor kinderen van 0 tot 15 jaar om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap

Sinds 2009 heeft Assen in elke wijk een Brede School. De partners in de wijk geven zelf vorm aan hun eigen Brede School, zodat iedere school zijn “eigen kleur” kent. In Assen vormen vijf pijlers de rode draad van de Brede School:

http://aggs.school.nz/?education=help-on-college-essay Pijler 1: Onderwijs en ontwikkeling in doorgaande lijnen
De Brede School Assen realiseert een doorgaande ontwikkelingslijn in taal, volgsystemen, ouderbetrokkenheid en contacten van organisaties met ouders. Een belangrijk onderdeel daarvan is het goed en efficiënt contact leggen tussen consultatiebureau en peuterspeelzaal, tussen peuterspeelzaal en basisschool en tussen basisscholen en school voor voortgezet onderwijs. Bovendien ontwikkelt de Brede School een samenwerkingsmodel om adequaat te kunnen inspelen op risicofactoren en gesignaleerde ontwikkelingsknelpunten bij kinderen.

source link what is the best essay writing service P mba essay writing services ijler 2: Dagarrangement en naschoolse activiteiten/verlengde schooldag
Bovenaan staat het verbeteren van de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast brengt de Brede School kinderen in aanraking met kunstzinnige vorming, sport en spel, natuur en milieu, wetenschap en techniek, en moderne vormen van dans en muziek. In het aanbod sturen de scholen er zoveel mogelijk op aan om de leerlingen door te laten stromen naar verenigingen en clubs.

help writing an argumentative essay Pijler 3: Zorgafstemming
Kinderen en ouders kunnen terecht voor zorg, zowel in als buiten de school op herkenbare en bekende plaatsen. Door middel van intakes, dossieropbouw en hulp stemt de Brede School de zorgvoorziening aan kinderen en ouders zo goed mogelijk op elkaar af. De inbedding van de vijf preventieve taken in Assen leiden tot een frontoffice, die in het bredeschoolconcept van de wijken is geïntegreerd.
help with essay papers Hierdoor hebben ouders in elk deelgebied van Assen één herkenbaar informatiepunt, waarin de belangrijkste eerstelijnsvoorzieningen bereikbaar zijn voor opvoedings- en zorgvragen. Bovendien is er een dekkende zorgstructuur die voor alle ketenpartners in de zorg en onderwijs van Assen bekend is en die als een backoffice fungeert. Deze zorgstructuur is ‘dekkend’ wanneer ketenpartners de gezinnen met zorg zo snel mogelijk signaleren, doorverwijzen en ondersteunen.

cheapest essays writing services Pijler 4 Opvoedingsondersteuning en ouderb etrokkenheid
Een van de speerpunten is het stimuleren van de betrokkenheid bij de ontwikkeling van en het onderwijs aan kinderen in de (voor)schoolse voorzieningen. Daarnaast probeert de Brede School Assen het opvoedingsinzicht en -vermogen van ouders te vergroten en ouders in aanraking te brengen met diverse ondersteunende instellingen. Door de introductie van zogenaamde ouderkamers, de koppeling van de Speel-o-Theek en het aanbieden van voorschoolse voorzieningen realiseert de Brede School laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Bovendien adviseert de Brede School het CJG op het gebied van opvoedingsondersteunende activiteiten.

Pijler 5 Sociale cohesie/kwaliteit van de leefomgeving
De opvoedingsmilieus Gezin, Onderwijs en Omgeving stemt de Brede School Assen zo goed mogelijk op elkaar af. Daarnaast bevordert de Brede School zo veel mogelijk de integratie van groepen in de wijk.

De Brede School Assen werkt voor elk van de acht wijken met eenzelfde structuur. Elke wijk heeft een plangroep, bestaande uit onder meer de directies van de scholen, coördinatoren kinderopvang, peuterspeelzaalleidster, opbouwwerker, vertegenwoordiger wijkvereniging en de CJG-medewerker. Onder de paraplu van de plangroep zijn verschillende werkgroepen actief, die zich bezighouden met thema’s gekoppeld aan één van de vijf pijlers. De werkgroepen dragen voorstellen aan in de plangroep, die vervolgens de beslissing neemt waarmee wel of niet aan de slag te gaan. De ideeën worden daarna verder uitgewerkt in de desbetreffende werkgroep. De plangroep bewaakt en evalueert de voortgang en stuurt waar nodig bij. Op deze manier zijn er de afgelopen jaren in de hele stad allerlei initiatieven ontplooid op het gebied van onder meer naschoolse activiteiten, opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid en zorg.

Voor de Brede School Assen werken:

Wim Bakker (Ambassadeur), locatiemanager Marsdijk, Peelo, Centrum, Baggelhuizen en Noorderpark-Larisk
Tel: 06-11249107    w.bakker@assen.nl
Harry Heijes, locatiemanager Kloosterveen, Assen-Oost en Pittelo
Tel: 06-53418089    h.heijes@assen.nl

Kijk voor meer informatie op www.bredeschoolassen.nl

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com