Thema: Personeel

Happy New Times!

07 januari 2014

Kerstbomen, kerststallen, champagne, oliebollen, appelflappen, vuurwerk, Nieuwjaarsduik en Nieuwjaarswensen. Dag kerstvakantie en oudjaar, welkom 2014! Zo’n nu nog onbeschreven jaar vind ik altijd zo mooi. Het is intrigerend en spannend! Wat zal het nieuwe jaar de brede schoolontwikkeling en die van integrale kindcentra brengen? 

Ik heb hoge verwachtingen gezien de signalen uit de politiek, uitspraken van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs en de kinderopvangbranche. En vanwege de vele vragen, voorbeelden en dilemma’s die we horen en tegenkomen in het veld. Er speelt zoveel: de doorgaande ontwikkeling, jonge kinderen, leren en ontwikkeling bij peuters en kleuters, samenwerking tussen twee schoolbesturen, passend onderwijs en dagarrangementen.

Ik heb al eerder de adviezen van de SER en de Onderwijsraad over de noodzaak tot samenwerking in dit werkveld genoemd. Daar kan ook de PO-Raad aan toegevoegd worden.  In haar strategische beleidsagenda formuleerde de PO-Raad onlangs vier pijlers. De eerste pijler is meteen een goede binnenkomer: verbinding, het richten van voorzieningen op de belangen van kinderen.

Goed is dat ook de branchevereniging Kinderopvang zich publiekelijk in soortgelijke bewoordingen uitgedrukt heeft. Daarnaast ondersteunt de VNG, de vereniging van Nederlandse Gemeenten, de hele IKC-ontwikkeling. Zo organiseert de VNG bijeenkomsten voor wethouders die zich inzetten voor een integrale benadering en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en primair onderwijs. Daarbij mag wat mij betreft ook de jeugdzorg niet ontbreken!

Prof. dr. T.A. van Yperen en drs. P.M. Stam schreven in 2010 in de publicatie ‘Opvoeden versterken’: “Voor de noodzakelijke samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg ontbreekt tot op heden een integrale beleidsvisie. (…) voor het behalen van de daarmee samenhangende leerdoelen is de ontwikkeling van een goed pedagogisch klimaat noodzakelijk. In dit verband vormen de brede school en passend onderwijs een kans.” 

In die zin is er sinds 2010 wel wat veranderd. Het werkveld pakt de handschoen op en die integrale visie wordt steeds concreter. Bovengenoemde organisaties, de kopgroep van wethouders voor IKC, zij geven het voorbeeld!

Mijn wens voor 2014 is, meer dan ooit tevoren, om met al die groepen, organisaties, raden en verenigingen, komend jaar grote stappen te maken. Nóg meer focussen op verrijking van het leer- en ontwikkelaanbod voor kinderen van 0-12 jaar! Mét en vóór het werkveld. Daar ligt immers de kracht van de brede school, bij de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten en hun leidinggevenden. Als zij de verbinding zoeken, benutten en versterken, zoals de PO-Raad het beschrijft - en zoals al op veel plekken in het land gebeurt - breken echt nieuwe tijden aan. Wij kunnen daarbij als Steunpunt kennis en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van praktijkgerichte bijeenkomsten voor IKC en brede school. Denk aan het Netwerk ‘Kwaliteit in de brede school’, dat we in 2014 organiseren.

Een directeur van een toekomstige brede school, pratend over zijn visie, gebruikte de woorden “Samen groot worden”. En een andere schooldirecteur stelde “Samen kom je verder”. Het zijn uitspraken die voor veel situaties van toepassing zijn. En die vijf jaar geleden haast ondenkbaar waren. Nieuwe tijden breken aan. Heerlijk zo’n nieuw jaar! Kom maar op! We gaan aan de slag! En natuurlijk wens ik u, namens al mijn collega’s van {breed}, daarbij veel succes en plezier, in een voor u allemaal mooi, gezond en breed nieuw jaar. Een jaar met constructieve, betekenis- en succesvolle verbindingen! 

Job van Velsen, projectleider Landelijk Steunpunt
jobvanvelsen@bredeschool.nl 

Delen:

javhide.com sexsut.com