Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Gluren bij de buren – Samenwerken binnen een MFA

05 mei 2014

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen zit midden in haar serie Gluren bij de buren. Nadat het eerder twee integrale kindcentra heeft bezocht, waren deze keer twee multifunctionele accommodaties aan de beurt, MFA Hoograven in Utrecht en MFA de Bockesprong in Amsterdam. 

MFA Hoograven – Utrecht
MFA Hoograven is een multifunctionele accommodatie die onderdak biedt aan drie scholen: openbare basisschool De Hoge Raven, de protestants-christelijke school Da Costaschool Hoograven en de Katholieke Ariënsschool. Daarnaast biedt Ludens naschoolse opvang aan en is er binnen de school ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Tot slot heeft MFA Hoograven een gymzaal, een theaterzaal, een voorschool en huisvest het de plaatselijke tafeltennisvereniging.

Plannen maken
Het oude schoolgebouw, dat op de huidige plek van MFA Hoograven stond, was hoognodig aan vervanging toe. De gemeente Utrecht besloot, in het kader van het masterplan primair onderwijs, dat Hoograven een nieuw gebouw mocht bouwen. ‘Alle kinderen een goed schoolgebouw’,  zo schrijft de gemeente in het masterplan. Jochem Grimmelikhuizen, directeur van de Hoge Raven, legt uit: “De gemeente had het idee opgevat om nieuwbouw te realiseren. De gemeente gaf de scholen in het begin van proces veel verantwoordelijkheid. Ze had wel een aantal eisen, over het klimaat bijvoorbeeld. Maar het was de taak van de scholen om er een gezamenlijk project van te maken. We mochten het gebouw zelf inrichten.”

Om het overleg tussen de besturen, scholen, gemeente en ouders te structureren werden een aantal groepen in het leven geroepen. “De stuurgroep, bestaande uit de gemeente, de besturen en ouders gaf adviezen aan de beheerders. Verder hebben we ouders bij de plannen betrokken door een klankbordgroep op te richten. Hier zaten leden uit de mr’s en oc’s in. Deze klankbordgroep gaf ook adviezen, bijvoorbeeld over de inrichting van de lokalen of de te gebruiken spelmaterialen. Verder werd er vanuit de gemeente een projectleider aangesteld.”

Start van de bouw
In februari 2010 werd vastgesteld dat er een nieuw gebouw zou komen. Vorig jaar, april 2013, werd dit geopend. “De scholen hebben gezamenlijk een architect gekozen. In samenspraak hebben we besloten dat de MFA het meeste leek op een Italiaans dorp. Er zijn veel verschillende bewoners die op een gezamenlijk dorpsplein samen komen.” Tijdens de bouw werd al rekening gehouden met bijvoorbeeld groei of krimp van de scholen. “Er zijn twee wissellokalen. De gemeente bepaalt ieder jaar welke school een extra lokaal krijgt.” 

De drie scholen
De scholen hebben samen zo’n 650 leerlingen. De Hoge Raven is de grootste met 285 kinderen. De twee andere scholen hebben beide zo’n honderd leerlingen minder. De scholen hebben alle drie hun eigen schoolplein en de leerlingen komen elkaar in de pauzes dus niet tegen. Zo nu en dan zijn er wel bijeenkomsten die voor alle leerlingen zijn. Een voorbeeld daarvan is het slaan van de eerste paal. En ook bij de opening van MFA Hoograven kwamen alle leerlingen van de drie scholen samen om het feestelijke moment te vieren. De scholen maken verder geen gebruik van elkaars ruimten. Er zijn wel een aantal gezamenlijke ruimtes, zoals de gymzaal en de theaterzaal. 

Brede school coördinator
Op MFA Hoograven is een brede school coördinator actief. Rob Peters is 24 uur in dienst van de gemeente Utrecht en dit is een tijdelijke baan. Hij heeft zich de afgelopen tijd erg gericht op de thema’s cultuur en sport. “MFA Hoograven wil een centrale positie en aanzien in de wijk. We willen het middelpunt van de buurt zijn en daarbij vinden we contacten met lokale ondernemers en stichtingen erg belangrijk. De doorgaande leerlijn vormt hierbij de rode draad.” 

Op het gebied van cultuur doet MFA Hoograven veel aan talentontwikkeling. Peters legt uit: “We hebben verschillende aandachtsgebieden, zoals theater, dans, muziek en licht en techniek. Kinderen kunnen hierin hun eigen weg kiezen. Door middel van zogenoemde warmmaaklessen krijgen de kinderen een idee van wat ze te wachten staat. Van iedere school doen vier kinderen mee en we werken met een groep van twaalf leerlingen.” De kunst- en cultuurlessen komen zowel op de school als op de opvang aan de orde. “Op school besteden we tijdens de lessen aandacht aan kunst en cultuur. Na school organiseren we buitenschoolse activiteiten die met dit thema te maken hebben. Bovendien hebben we de buitenschoolse vrije-tijds-kunstclub.”

Toekomst
Voor de komende jaren heeft MFA Hoograven een aantal speerpunten opgesteld. Peters: “In deze MFA zitten veel verschillende scholen met verschillende leefstijlen. We willen één pedagogisch beleid: de Vreedzame wijk. Daarnaast willen we meer ouderbetrokkenheid. Dat staat momenteel nog in de kinderschoenen. Tot slot willen we de invulling van de talentontwikkeling op het gebied van cultuur en sport verder uitwerken.” Ook in de organisatie moeten nog een aantal slagen worden gemaakt. “We willen geen concurrentie. We streven dus naar gezamenlijke inschrijving. Daarnaast willen we vanuit de brede school huiswerkondersteuning aanbieden. En ook de communicatie naar buiten moet beter op elkaar worden afgestemd.”

 

Brede school de Bockesprong – Amsterdam
In brede school de Bockesprong in Amsterdam zijn twee basisscholen gevestigd, de Notenkraker (openbare basisschool) en de Nautilus (oecumenische school, Jenaplan). Verder heeft de Bockesprong nog  een aantal andere gebruikers, zoals een Ouder en Kindcentrum (GGD), een kinderdagverblijf (Spring), een naschoolse opvang (DONS), een logopedistenpraktijk (Hoofddorppleinbuurt) en een welzijnsorganisatie (Combiwel). 

Geschiedenis
Brede school de Bockesprong is een relatief nieuw gebouw. Op 10 maart 2010 ging het nieuwe pand open en konden de scholen terecht in het nieuwe pand. Zowel de Nautilus als de Notenkraker kregen in het voortraject een nieuwe directeur. Deze konden tijdens de bouw geen dingen meer veranderen aan het pand. Het ontwerp stond al vast. Ze konden dus ook geen input leveren op eventuele plannen voor gezamenlijk gebruik van de school. 

De twee scholen die gebruik maken van het gebouw zijn dus de Nautilus en de Notenkraker. De grootste van deze twee is de openbare school de Notenkraker. Antoinette van Zanden vertelt dat de school 483 leerlingen heeft. “Daarmee zijn we eigenlijk te groot. We hebben een aantal noodlokalen op het schoolplein, omdat we anders niet alle klassen kwijt kunnen. We hebben zeven kleutergroepen en hebben veertig leerkrachten op de loonlijst. Verder zijn we een vreedzame school. Dat betekent dat kinderen zelf de regels bepalen en dat we samenwerking hoog in het vaandel hebben staan.” De andere school in de Bockesprong is de oecumenische school De Nautilus. Directrice Lucas: “Wij zijn een Jenaplan school. Wij besteden veel aandacht aan wetenschap en techniek. In tegenstelling tot De Notenkraker hebben wij een continurooster. De onderbouw bestaat leerlingen van vier tot zes jaar. De middenbouw zijn kinderen tussen de zes en negen en de bovenbouw is van negen tot en met twaalf jaar. We hebben in de praktijk maar drie klassen. We werken veel in de driehoek universiteit, opleiding en onderzoek.” Beide scholen werken bij de aanmelding met loting. 

Lotte Wijnsloot werkt bij de welzijnsstichting en is talentmakelaar op de Bockesprong. “De twee scholen vinden elkaar op verschillende terreinen. Denk aan gezamenlijke studiedagen. Op deze dagen komen verschillende zaken aan de orde. Onlangs hadden we nog een studiedag over het schoolplein. Verder maken we veelvuldig gebruik van elkaars ruimte. De Nautilus heeft een prachtig technieklokaal waar de kinderen van de Notenkraker ook gebruik van mogen maken. Dit technieklokaal wordt overigens ook gebruikt tijdens de buitenschoolse activiteiten. Verder hebben we één persoon op de Bockesprong die de voor- en vroegschoolse educatie in goede banen leidt en organiseren we geregeld gezamenlijk activiteiten.”

Activiteiten
Voor de kinderen van de Bockesprong worden veel activiteiten georganiseerd. De gemeente ondersteunt deze talentontwikkeling en dus vinden er iedere week activiteiten plaats. Daarbij zoekt de school nadrukkelijk de samenwerking met lokale verenigingen, zoals voetbalvereniging Swift. Maar er is veel meer dan alleen voetbal. Denk aan ballet, hockey, theater en kanoën. 

Rondleiding
Tijdens de rondleiding door het pand laat Van Zanden de grote centrale hal zien. “We maken allebei gebruik van deze hal. Als wij een feest of een bijeenkomst hebben, halen we deze muren weg en kunnen we al onze kinderen kwijt. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas of de Boekenweek. Ook ouderavonden organiseren we hier.” Bij de peuterspeelzaal vertelt Van Zanden dat de VVE op de Bockesprong niet alleen op de kinderen gericht is. We willen ook de ouders erbij betrekken. In de ouderkamer organiseren we activiteiten als kunst schilderen en opvoedkundige bijeenkomsten.” De bso is in het midden van de Notenkraker gevestigd. 

Terwijl Van Zanden via het schoolplein de gymzaal binnenloopt, zegt ze: “Laten we ook nog even een kijkje nemen in het technieklokaal van De Nautilus.” Aldaar geeft één van de aanwezige stagiairs uitleg welke activiteiten deze periode op het programma staan.”

Na de rondleiding komt de hele groep weer samen. Lucas, directrice van de Nautilus, stelt dat de samenwerking op de Bockesprong steeds intensiever wordt, maar dat ze in het begin geregeld met elkaar in de clinch lagen. “We spraken en dachten anders over de school. Maar dan belden we elkaar weer even op, zodat we weer op één lijn kwamen te zitten. Het is heel belangrijk om in gesprek te blijven. Juist als het even niet goed gaat.”

Delen:

javhide.com sexsut.com