Thema: ICT in het onderwijs

Onderwijsraad wil 21ste-eeuwse vaardigheden in curriculum

19 mei 2014

Scholen en de overheid moeten zich inzetten voor vernieuwing van het curriculum. In een advies aan het kabinet stelt de Onderwijsraad dat de zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden centraal moeten komen te staan. Het gaat om vaardigheden als ICT-geletterdheid, probleemoplossingsvermogen, kritisch denken, creativiteit en sociale competenties. 

In het advies stelt de Onderwijsraad dat noodzakelijke (vak)vernieuwingen vaak niet, te laat of te geïsoleerd plaatsvinden. Dat komt omdat er binnen het Nederlandse onderwijsstelsel geen sprake is van een systematische vernieuwing van het curriculum. “Er is bovendien onvoldoende samenhang in het curriculum, zowel tussen vakgebieden als tussen onderwijssectoren,” zo schrijft de Onderwijsraad aan het kabinet. “Juist het toenemende belang van de zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden laat de kwetsbaarheid van het onderwijs zien. De raad pleit voor gerichte aandacht voor curriculumvernieuwing.” Als er geen vernieuwingen in het onderwijs komen, dan zouden leerlingen in de toekomst de aansluiting kunnen verliezen. 

De vakvernieuwingen moeten volgens de Onderwijsraad aansluiten bij vaardigheden die vandaag de dag van kinderen wordt verwacht. “De arbeidsmarkt vraagt om hoogwaardige (vak)kennis. Bovendien doet de eenentwintigste eeuw een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen.”

De Onderwijsraad stelt dat zowel scholen als de overheid hierin een rol hebben. “Het bij de tijd houden van het onderwijs is vooral een taak van leraren, school-, team- en afdelingsleiders, en besturen. Zij kunnen het curriculum aanpassen, verbeteren en afstemmen op de lokale situatie om goed in te spelen op maatschappelijke veranderingen.” Daarnaast vindt de raad dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor eigentijds onderwijs. “Zij bepaalt uiteindelijk welke vakken en leerinhouden een plaats in het formele curriculum verdienen. Ook voor meer samenhang in het curriculum en het waarborgen van doorlopende leerlijnen is een zekere mate van sturing door de overheid nodig.”

Om de curriculumvernieuwing te realiseren moeten scholen hun kennis wat betreft de 21ste-eeuwse vaardigheden verbeteren. Dat kan met behulp van kennisgemeenschappen en bij- en nascholing. Ook voor de overheid heeft de Onderwijsraad een advies: roep een permanent college voor het curriculum in het leven. “Dit college adviseert de minister periodiek over aanpassingen die in het formele curriculum nodig zijn. De eerste herijking van het curriculum zou speciale aandacht moeten besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden.”

Op de website van de Onderwijsraad vindt u het volledige advies

Delen:

javhide.com sexsut.com