Thema: Huisvesting

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet

27 oktober 2014

Op 20 juni 2014 stuurde Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst een wijziging van het wetsvoorstel Herzieningwet naar de Tweede Kamer. Deze gewijzigde wet moet het toezicht versterken en de risico’s beperken als het gaat om woningcorporaties. Voor de bouw van brede scholen heeft deze wetswijziging grote gevolgen. Deze maand was het wetsvoorstel opnieuw onderwerp van gesprek in de politiek.

Al meerdere jaren geniet de Woningwet veel (politieke) belangstelling. De regering heeft veel aandacht besteed aan het inperken van het werkterrein van woningcorporaties om zo de financiële risico’s te beperken. Woningcorporaties houden zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. De aanpak van het kabinet is onder andere een reactie op misstanden in de sector, waaronder de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia.

Toen de Woningwet in 1902 in werking trad, was het doel het bevorderen van de bouw van goede woningen, en het stoppen van de bouw van slechte en ongezonde woningen. Na invoering van de wet is deze herhaaldelijk aangepast. De meest recente Herzieningswet werd in 2012 ingediend en ligt nu in de Eerste Kamer.

Novelle
Minister Blok stuurde de novelle Herzieningswet op 20 juni 2014 naar de Tweede Kamer. Een novelle is een aanvulling of wijziging op een eerder gedaan wetsvoorstel. Met de novelle wil minister Blok de Herzieningswet van 2012 wijzigen. Blok wil gemeenten meer sturing geven op de werkzaamheden van corporaties. De taak van corporaties wordt teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het maatschappelijk vastgoed dat daaronder valt. De novelle moet het toezicht versterken en de risico’s van de activiteiten van woningcorporaties beperken. Corporaties zijn nu betrokken bij de bouw van vele soorten maatschappelijk vastgoed, waaronder brede scholen. Na de herziening van de woningwet kan dat niet meer.

DAEB en niet-DAEB
De novelle stelt voor om woningcorporaties op te splitsen in twee gescheiden bedrijfsonderdelen. Het eerste onderdeel heet DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang), en bestaat uit drie verschillende vormen. De eerste bestaat uit maatschappelijk vastgoed. De gebouwen die hieronder vallen, zijn vastgelegd in de novelle. De tweede vorm bestaat uit woningen voor huishoudens met een inkomen lager dan €33.614. Tot slot vallen overige DAEB activiteiten, zoals infrastructuur die verbonden is met de woning, onder het eerste onderdeel. Het andere onderdeel wordt niet-DAEB genoemd, daaronder vallen alle overige activiteiten. De novelle stelt een administratieve scheiding tussen beide onderdelen verplicht. Corporaties mogen alleen nog investeringen in gebouwen die onder DAEB vallen. Alleen voor DAEB activiteiten mag staatssteun worden ontvangen; voor niet-DAEB activiteiten mag dit niet meer. Dit moet marktverstoring voorkomen.

Brede scholen niet-DAEB
De novelle bepaalt dat brede scholen niet-DAEB zijn. Hierdoor mogen corporaties geen brede scholen meer bouwen. Brede schoolgebouwen kunnen zo alleen nog door de gemeente tot stand komen. Ook peuterspeelzalen, kinderopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang en de buurtsporthal en –complex die bij een brede school horen, worden niet meer door corporaties gebouwd.

Eerder deze maand reageerde de minister op schriftelijke Kamervragen over de novelle. Daarbij ging hij ook in op de gevolgen van de novelle voor brede scholen. Er werd vooral gekeken naar brede scholen in krimpregio’s. In deze regio’s kunnen corporaties onder bepaalde voorwaarden nog wel brede scholen bouwen. Dit moet op verzoek van de gemeente gebeuren en het moet vooraf worden gegaan door een markttoets. De minister wees erop dat de vijf brede scholen in Arnhem ook zonder betrokkenheid van corporaties tot stand zijn gekomen. Zij zijn door de gemeente gebouwd.

Tijdpad
Op dit moment is een parlementaire enquêtecommissie bezig met een eindrapport over woningcorporaties. De commissie biedt op 30 oktober haar eindrapport aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan. Begin december staat een plenair debat tussen Kamer en kabinet op de agenda over het eindrapport van de enquêtecommissie en ook over de novelle. De verwachting is dat de novelle en de Herzieningswet per 1 juli 2015 worden ingevoerd.

Thema's

Huisvesting

Delen:

javhide.com sexsut.com