Thema: Huisvesting

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen

05 november 2014

Verschillende partijen hebben deze week een Green Deal gesloten. Het doel van deze afspraak is om leerlingen optimaal te laten presteren, het ziekteverzuim van leerlingen en personeel te verlagen, en energie op school verantwoord te gebruiken. In de Green Deal is afgesproken dat de partijen schoolbesturen gaan ondersteunen bij het creëren van een duurzame leer- en werkomgeving.

Alle partijen (PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, VNG, en de ministeries van BZK, EL&I, I&M en OCW) zetten zich in om belemmeringen voor een duurzame schoolomgeving weg te nemen. De PO-Raad en VO-Raad gaan schoolbesturen aanmoedigen hun energieverbruik in kaart te brengen en onderwijsgebouwen van een energielabel te voorzien. Het ministerie van OCW bekijkt of schoolbesturen meer kunnen investeren in nieuwbouw. Duurzamere schoolgebouwen moeten ten goede komen aan betere schoolprestaties.

De PO-Raad geeft aan dat veel schoolgebouwen verouderd zijn. De deal past in een breder kader van duurzame huisvesting voor scholen.  Zo wordt het buitenonderhoud van schoolgebouwen vanaf 1 januari 2015 een taak van de schoolbesturen, en niet langer van de gemeenten. De duurzaamheidseisen uit het Kwaliteitskader zijn voor de Green Deal als uitgangspunt genomen.

Bron: PO-Raad

Thema's

Huisvesting

Delen:

javhide.com sexsut.com