Thema: Kunst en Cultuur

Scholen moeten meer betrokken worden bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

17 april 2015

De uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gaat de goede kant op, maar de scholen zijn nog niet genoeg betrokken. Daardoor worden nog te weinig kinderen bereikt. Dat staat in een tussenevaluatie van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit die gisteren is overhandigd.

Een onderzoekscommissie evalueerde de regeling in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hoewel de aandacht voor het onderwerp, de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en verschillende initiatieven vanuit de overheid positieve energie oplevert van waaruit vele goede initiatieven zich hebben kunnen ontplooien, doet de commissie nog zeven aanbevelingen voor de toekomst.

 • Maak de ommezwaai van ‘nice’ naar ‘need’. Cultuureducatie is niet ‘nice’, maar ‘need’, ofwel basis én noodzaak voor toekomstgericht leren en opleiden.
 • Sluit aan bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs
  De commissie pleit voor een structurele aanpak van Cultuureducatie met Kwaliteit met een langere looptijd. Dat kan door aan te sluiten bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs dat loopt tot en met 2023.
 • Zorg voor een goede en gezonde culturele infrastructuur
  Goed cultuuronderwijs kan niet zonder een rijke culturele omgeving. Daarom pleit de commissie ook op dit punt voor het aansluiten bij het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs.
 • Veranker cultuureducatie in het schoolplan. De Inspectie zou scholen daarop moeten kunnen beoordelen.
 • Verleg het accent naar de implementatie van leerlijnen.
  Daarnaast moet er meer aandacht komen voor deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen scholen en culturele sector.
 • Betrek pabo’s en kunstvakopleidingen bij Cultuureducatie met Kwaliteit.
 • Zorg voor een heldere taakverdeling en bundel de krachten.
  De betrokken landelijke partijen moeten de taken beter verdelen en de krachten bundelen.

Download de tussenevaluatie.

De commissie bestond uit de volgende leden:De heer Martin Berendse, directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam, tevens voorzitter.De heer Henk Beerten, oud-wethouder Onderwijs en Cultuur, NijmegenMevrouw Thea Meijer, voorzitter college van bestuur SPO UtrechtDe heer Job van Velsen, eigenaar Etuconsult B.V. en projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen.Mevrouw Gudrun Beckmann, hoofd Master Kunsteducatie NHL Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen.De commissie werd ondersteund door een (ambtelijk) secretaris, mevrouw Sonaida Euson (via Stichting Intermin, Den Haag).Cultuureducatie met KwaliteitCultuureducatie een structurele plaats geven in het onderwijscurriculum. Met dat doel voor ogen, werken basisscholen en culturele instellingen in het hele land samen aan goed cultuuronderwijs. Zij maken hierbij sinds 2013 gebruik van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De regeling maakt deel uit van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit van minister Bussemaker. Eind 2014 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een externe commissie de opdracht gegeven de regeling tussentijds te evalueren met als doel een antwoord te geven op de vraag of en in welke mate de regeling tot nu toe heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Delen:

javhide.com sexsut.com