Thema: Naschoolse activiteiten

Het Wonderwoud - Zwolle

12 oktober 2011

Elske Heinen, Travers Welzijn
Simon van Slingelandtplein 26 
8022 BJ Zwolle 
e.heinen@travers.nl

Het Wonderwoud is in 2003 gestart als eerste Zwolse Brede School. De school vindt dat er een doorgaande lijn moet zijn in opvoeding, ontwikkeling en educatie. Het Wonderwoud werkt samen met alle instellingen in de wijk die zich richten op de ontwikkeling van kinderen.

 

Partners van Het Wonderwoud:

- OBS De Springplank
- Travers Welzijn; naschoolse activiteiten Maxi Axie, buurtmoeders en coördinator brede school
- Doomijn, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO
- Icare: wijkverpleegkundige en orthopedagoog
- GGD
- De Kern: schoolmaatschappelijk werk
- Inlooppunt CJG
- Sport Service Zwolle
- Bibliotheek Zwolle
- Muzerie, centrum voor kunsten
- Bibliotheek Zwolle

Onderwijs
Het onderwijs binnen Het Wonderwoud wordt gevormd door openbare basisschool de Springplank. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur en werkt met een continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag overblijven. 

Schakelklas
Sinds 2007 heeft Het Wonderwoud een schakelklas waar een aantal leerlingen uit de onderbouw een jaar lang, twee keer per week extra taalonderwijs krijgen. In de schakelklas kunnen de kinderen hun woordenschat verbeteren, zodat ze een succesvolle basisschoolcarrière tegemoet gaan. Er zijn op Het Wonderwoud nog drie andere projecten, speciaal voor kinderen met een leerachterstand: Boekenpret, Ouderactiviteiten en Piramide. Piramide is voor kinderen in de peuterspeelzaalleeftijd tot aan kinderen in groep 4 van de basisschool. Elke twee weken is er binnen Piramide een nieuw project waarbij de inrichting van de klas een grote rol speelt. Naast het normale oudercontact zijn er regelmatig themabijeenkomsten voor ouders over het thema binnen Piramide. Boekenpret is een leesbevorderingproject voor kinderen tussen 0 en 2 jaar. Buurtmoeders komen bij de ouders van jonge kinderen thuis en moedigen hen aan hun kinderen voor te lezen, spelletjes met hen te doen en liedjes met ze te zingen. Een buurtmoeder is actief betrokken bij de ouders van de basisschool De Springplank. Zij voert onder andere de huisbezoeken uit bij ‘nieuwe’ gezinnen van school en werkt mee met de themabijeenkomsten.

Werkgroep 0-6 jaar
Een speciale werkgroep coördineert de activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en hun ouders. Deze werkgroep bestaat uit de coördinator van Het Wonderwoud, de buurtmoeder, leerkracht van de kleutergroep, leidster van de kinderopvang, leidster van de peuterspeelzaal, de wijkverpleegkundige en stagiaires. Vier à vijf keer per jaar komt de werkgroep bijeen. 

Sport
Het Wonderwoud heeft als eerste basisschool in Zwolle het certificaat voor Sportactieve School ontvangen van de KVLO en NOC*NSF. Het Sportteam van Het Wonderwoud stuurt de verschillende sportactiviteiten binnen de brede school aan en zorgt voor de koppeling tussen binnen- en buitenschools aanbod. Het team heeft tevens een doorverwijsfunctie naar verschillende zorgprogramma’s. 

Maxi Axie
De organisatie van buitenschoolse activiteiten wordt onder de naam Maxi Axie uitgevoerd door Travers welzijn, combinatiefunctionarissen van Sport Service Zwolle, bibliotheek Zwolle en de Muzerie, vakkrachten en studenten. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er een Mini Maxi Axie met activiteiten als peutergym en ‘voorlezen is leuk’.

Zorg
Om de kinderen optimale zorg te bieden, heeft Het Wonderwoud deskundigen aangetrokken die zorg bieden die buiten het vakgebied van de leerkrachten ligt. Te denken valt aan; schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, wijkverpleegkundige en de schoolverpleegkundige. 

Ambassadeur Het Wonderwoud
Elske Heinen, Travers Welzijn
Simon van Slingelandtplein 26 
8022 BJ Zwolle 
e.heinen@travers.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com