Inhoudelijke vragen over brede scholen

Hoe kunnen scholen de ouderbetrokkenheid stimuleren?

http://ideeup.org/?education=write-a-dissertation&81a=8a essay writing website

http://aggs.school.nz/?education=essay-help-sites Veel scholen zien de waarde van ouderbetrokkenheid en hebben dat onderwerp daarom hoog op de agenda staan. Maar het blijkt vaak moeilijk om de ouders te betrekken bij de brede school. Hoe kunnen scholen de ouderbetrokkenheid stimuleren?

follow site Ouderbetrokkenheid is een lastig en veelomvattend begrip. Belangrijk is om te bepalen wat u precies verstaat onder ouderbetrokkenheid en wat uw doelstelling is. Wat wilt u met ouderbetrokkenheid bereiken? En hoe - met welke activiteiten - wilt u dat bereiken? Maar vóór alles geldt: hoe komt u tot een goede relatie met ouders? Vanuit die relatie kunt u werken aan het verbeteren van ouderbetrokkenheid. We bespreken dit aan de hand van de vier vormen van ouderbetrokkenheid:

essay writer service Informatievoorziening: Met kop en schouders steekt informatievoorziening boven de andere speerpunten uit. Belangrijke informatie moet vanuit de gezinnen bij de school terechtkomen en andersom. Hoe kan de school daarvoor zorg dragen? Welke kanalen wilt u daarvoor gebruiken? Pakt u het persoonlijk of niet-persoonlijk aan? Hoe zorgt u ervoor dat het geen eenrichtingsverkeer wordt? In de brede school is het ook goed om te bekijken hoe de verschillende partners met informatievoorziening omgaan. Kunt u hier een eenduidige lijn in afspreken? De partners in de brede school kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om gezamenlijk één nieuwsbrief naar de ouders te versturen of gezamenlijke 10-minutengesprekken te voeren.

follow link Formele en informele ouderparticipatie: U kunt ouders op twee manieren betrekken bij activiteiten in een brede school. Dat kan formeel, bijvoorbeeld door hen te vragen lid te worden van de MR van de school, maar ook informeel, zoals hulpouders inschakelen bij allerhande activiteiten. Ook hierbij is het belangrijk te bepalen wat uw ambitie is. Wilt u extra handen in de brede school? Of wilt u ouders actief betrekken bij het beleid om meer voor de kinderen te bereiken? En wat dan precies? Als u de doelstelling hebt geformuleerd, is de volgende vraag: Weten de ouders dat dit de doelstelling is?

follow link Onderwijsondersteuning: Scholen vinden het vanzelfsprekend dat ouders thuis hun kinderen steunen in hun ontwikkeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voorlezen, helpen bij het lezen of stimuleren dat kinderen thuis oefenen met hun muziekinstrument. Maar deze verwachting maken veel scholen niet helder aan de ouders. Bespreek dit onderwerp met ouders, zodat zij weten wat u van hen verwacht op het gebied van onderwijsondersteuning.  

best essay service Opvoedingsondersteuning: Veel scholen organiseren themabijeenkomsten rondom opvoeding, bijvoorbeeld over kinderen met druk gedrag, een gezonde leefstijl of de puberteit. Tijdens deze bijeenkomsten wil de school ouders informeren en ouders de mogelijkheid geven om ervaringen uit te wisselen. Maar voor veel ouders is dit een gevoelig punt, omdat deze bijeenkomsten belerend op hen kunnen overkomen. Het is belangrijk om hier zorgvuldig op in te spelen. U kunt bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseren met als thema: Hoe kan ik mijn kind helpen met leren? Aan de hand daarvan kunt u een onderwerp als een gezonde leefstijl bespreekbaar maken. Een school kan vaak ook een CJG uitnodigen om de informatiebijeenkomsten rondom opvoeding te organiseren.

Kortom, realiseert u zich vooraf goed wat u, samen met uw partners, precies wilt bereiken. Vervolgens kijkt u welke activiteiten daarbij aansluiten en of die aansluiten bij de groep ouders van uw school. Vergeet niet om al bij de eerste stappen naar ouderbetrokkenheid de ouders goed te informeren.

Een van de ambassadeurs van {breed}, CBS De Schakel in Utrecht, heeft door de actieve aanpak van ouderbetrokkenheid het keurmerk van de stichting LLO (Leerkracht Leerling Ouder) verdiend. Deze school laat zien wat de meerwaarde is van de gelijkwaardige benadering van ouders.

Meer achtergrondinformatie over ouderbetrokkenheid: 
- Het expertisenetwerk Ouderbetrokkenheid.nl
- Brochure Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces
- Literatuuronderzoek Ouderbetrokkenheid in de brede school

Hebt u ook een vraag over de brede school? Stel die aan {breed} vialandelijksteunpunt@bredeschool.nl

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het buy custom papers see hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com