Inhoudelijke vragen over brede scholen

Mogen er toelatingseisen gesteld worden door de buitenschoolse opvang?

http://ideeup.org/?education=write-a-dissertation&81a=8a essay writing website

http://aggs.school.nz/?education=essay-help-sites Regelmatig krijgt het Landelijk Steunpunt vragen over de brede school, van huisvesting tot inhoudelijke samenwerking. De vraagstellers stippen daarmee vaak zeer interessante onderwerpen aan. Daarom zullen we op de meest actuele, relevante of inspirerende vragen antwoord geven in onze nieuwe, maandelijkse rubriek: Goeie Vraag!

follow site De vraag van de maand juni luidt: Mogen er toelatingseisen gesteld worden door de buitenschoolse opvang?

Om met de deur in huis te vallen: nee. De buitenschoolse opvang mag geen toelatingsbeleid hanteren. Bijzondere scholen mogen dat wel op basis van hun grondslag, maar dan moeten de eisen duidelijk geformuleerd zijn en consequent worden toegepast. In de grondwet staat namelijk dat zij recht hebben op bescherming van de ‘vrijheid van richting’; dat betekent dat bijzondere scholen kinderen mogen weigeren die niet opgevoed worden met dezelfde geloofsovertuiging als de school. In geen geval mag een school onderscheid maken op basis van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit of seksualiteit.

In tegenstelling tot het onderwijs, kent de kinderopvang geen onderscheid in geloofsovertuiging. Ook wanneer een opvang nauw samenwerkt met een bijzondere school mag die geen kinderen weigeren. Als een BSO sterk vervlochten is met de school, zoals in een bioritmeschool, is het onderscheid tussen school en opvang soms moeilijk te maken. Op die situatie is de huidige wetgeving niet geënt en kan het antwoord anders luiden.

essay writer service Hoewel kinderopvanginstellingen geen bescherming in de toelating kennen voor de geloofsovertuiging, is er wel de mogelijkheid dat een of meer elementen terugkomen in de rechtsfiguur van huisregels. Hierover heeft de wetgever uitdrukkelijk gesproken in relatie tot intensieve dienstverlenende instellingen als zorgtehuizen. Zo zou van ouders gevraagd kunnen worden de grondslag van de kinderopvang te respecteren. Dit mag in geen geval hetzelfde zijn als een toelatingseis, en kan dus ook niet betekenen dat van de ouders gevraagd mag worden de geloofsrichting te onderschrijven. Over de aard en mate van dergelijke huisregels is nog weinig jurisprudentie, het verdient aanbeveling om hier goed over na te denken en met deskundigen af te stemmen. De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt namelijk discriminatie in welzijnsinstanties zoals de kinderopvang.

follow link Overigens speelt in geen van de instellingen de financiering een rol bij deze regelgeving. Wel kan de gemeente, binnen de kaders van de wet, criteria vaststellen voor het toekennen van subsidies.

Zie voor meer informatie de Algemene wet gelijke behandeling en artikel 23 van de grondwet: Het openbaar en bijzonder onderwijs

Hebt u een prangende vraag over de brede school? Stel die aan {breed} via landelijksteunpunt@bredeschool.nl

Nieuw boekje

follow link Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het buy custom papers see hier.

Columns van Job

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

best essay servicekaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com