“Wintersport lijkt soms belangrijker dan kinderopvang”

27 november 2014

Bij kinderopvang wordt vaak gedacht aan oppascentrales. Zorgelijk en onterecht, vindt Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, in gesprek met Bouwstenen voor Sociaal. Hij ziet een maatschappelijke discussie over kinderen van 0-4 jaar als voorwaarde om een eind te maken aan de institutionele strijd om het jonge kind door de kinderopvang, peuterspeelzaal en het onderwijs.

De kinderopvang in Nederland heeft het moeilijk door de economische crisis, net als ieder bedrijf. Wat het extra lastig maakt, is dat kinderopvangorganisaties als commerciële partijen in een semi-maatschappelijke hoek acteren. De partijen waarmee wordt samengewerkt worden volledig gesubsidieerd (zoals onderwijs en jeugdzorg), terwijl kinderopvang zelf voor continuïteit moet zorgen. Dat valt niet mee, zeker sinds de branche - na een aantal jaren van bewust door de overheid gestimuleerde groei - in twee jaar tijd ruim 30% van de financiering kwijtraakte. Aanvankelijk werd dat opgevangen met eigen vermogen en saneringen, maar door de aanhoudende crisis groeit het aantal faillissementen, bedrijfsbeëindigingen en overnames.

De vakwereld is het eens dat kinderopvang goed is voor kinderen. Maar toen ouders meer moesten betalen, werd massaal een beroep gedaan op bijvoorbeeld opa en oma. Ruim 100.000 kinderen verdwenen uit de kinderopvang. “Wij namen blijkbaar als vanzelfsprekend aan, dat men wel wist dat kinderopvang iets anders is dan oppas. Wij dachten te groeien vanwege de kwaliteit van ons product. Maar we groeiden alleen omdat iedereen dacht: 'het kost bijna niks en het is lekker in de buurt.’ Dat is een leerschool geweest.”

Keerpunt
Die waardering voor kinderopvang is langzaam aan het veranderen. Mensen moeten in de 21e eeuw over andere vaardigheden beschikken dan voorheen. Om kinderen maximale kansen te bieden is het van belang hen zo jong mogelijk kennis te laten maken met deze 21st century skills. In Europese landen om ons heen wordt onderkend dat kinderopvang daar een rol in speelt, en daar wordt fors in geïnvesteerd. In Duitsland heeft iedere ouder met een kind vanaf 1 jaar recht op een opvangplaats. In Vlaanderen is het aantal kinderopvangplaatsen uitgebreid en vraagt men expertise uit Nederland om de groei te begeleiden. In Groot-Brittannië is het ouderschapsverlof opgetrokken tot een jaar. In dat opzicht begint Nederland een raar buitenbeentje in Europa te worden, als enige land waar 1 miljard euro is bezuinigd op kinderopvang. “Ik krijg dat in het buitenland niet uitgelegd”.

Binnen de branche zijn voldoende ideeën om in de toekomst iets te veranderen. De brancheorganisatie deed daartoe zelf een aanzet met een tien-punten-plan en zette de eerste stappen richting een kwaliteitsvisie. Maar voor een brede discussie zijn meer partijen, visies en politiek draagvlak nodig.

Institutionele strijd
Kinderopvang en onderwijs zijn in Nederland sterk geïnstitutionaliseerd. Toch zijn er diverse waardevolle initiatieven, die richting geven aan toekomstige oplossingen. Helaas mislukken er teveel van, of ze komen niet tot wasdom. Door de groeiende leegstand in het onderwijs en de kinderopvang drukt het vastgoed zwaar op de exploitatie. Overal worden pogingen gedaan om tot oplossingen te komen, maar die stranden meestal vanwege de commerciële tarieven die gemeenten hanteren. Ook financiers van vastgoed lijken eerst de kat uit de boom te kijken: wat gaat de overheid doen met de voorschoolse voorzieningen?

Realistische verhoudingen
Voor een structurele verbetering van de positie van kinderopvang is geld nodig, via publieke middelen of rechtstreeks van de ouders. De vraaguitval toont aan dat ouders in het huidige economische bestel niet bereid zijn te betalen voor kinderopvang. “€ 6,40 per uur vinden mensen teveel. De jaarlijkse kosten worden als het ware vergeleken met de kosten voor de wintersport. Kinderopvang heeft onvoldoende prioriteit, als branche hebben we blijkbaar nog onvoldoende duidelijk gemaakt wat onze meerwaarde is.”

Er komt pas voldoende waardering als partijen én de Rijksoverheid een maatschappelijke discussie voeren over wat je kinderen in hun eerste levensjaren wilt meegeven. Wetenschappelijk (internationaal) onderzoek laat al voldoende zien wat daarvan de opbrengsten voor het individu en de maatschappij zijn. Zodra ouders die meerwaarde van professionele kinderopvang zien en ervaren, zijn ze bereid daaraan mee te betalen. “Als je als maatschappij een visie hebt over voor- en naschoolse ontwikkeling en hoe je dat wilt invullen, komt daar vervolgens vanzelf uit wat daarvoor nodig is. En dan kom je ook wel uit die vastgoedproblematiek. Maar het moet beginnen met die maatschappelijke discussie, zodat een volgend kabinet er niet meer omheen kan.”

Bron: Bouwstenen voor Sociaal

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform voor bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed. De Brancheorganisatie Kinderopvang is één van de afzenders van Bouwstenen.

Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 4 december kunt u rechtstreeks in gesprek met Lex Staal en Rinda den Besten (Voorzitter PO-Raad) over de huisvesting van kindvoorzieningen.

Nieuw boekje

27 november 2014

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

27 november 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

27 november 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

27 november 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com