Verslag netwerk Kunst en cultuur

12 mei 2015

here De laatste lerende netwerkbijeenkomst kunst en cultuur vond donderdag 16 april plaats in het Aboriginal museum in Utrecht. De dag stond onder leiding van Job van Velsen. Saskia van den Bos hield een presentatie over actief ouderschap en Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, vertelde over de verschillende regelingen van het fonds. Maaike Kramer-Segers van het ministerie van OCW woonde de dag bij, benieuwd naar verhalen uit de praktijk.

writing an essay help Een goede relatie met ouders bevordert het leren van kinderen
Hoe en wanneer betrek je ouders bij kunst en cultuuractiviteiten op school? Saskia van de Bos, adviseur bij Stichting actief ouderschap, uit Hengelo vertelt. “Kinderen ontwikkelen zich beter als de professionals in het onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Een goede relatie met ouders is niet het doel maar een middel om het welzijn en het leren van kinderen te bevorderen. Een kind leert 10 procent op school de rest buitenschools dus het is zaak de handen ineen te slaan. Ouderpartnerschap, doet er toe!”

help with writing essays for college applications Hoe vul je partnerschap met ouders nu in?
Het begint met de simpele vragen: 'Hoe zie jij je kind? Waar kunnen wij rekening mee houden in de klas?', maar je kunt nog een stap verder gaan en samen met de ouders bijvoorbeeld de fysieke plek van het kind in de klas bepalen. Dat schept vertrouwen en geeft ouders het idee dat je samen het traject ingaat.

Om een beeld te krijgen van hoe je een partnerschap met ouders invult, gaan we in een aantal groepen uiteen. Een paar groepen buigt zich over de vraag: ‘Wat mogen ouders van ons verwachten?' Andere groepen beantwoorden de vraag ‘Wat mogen leerkrachten van ouders verwachten?’ Saskia vat samen: “Wat we van ouders verwachten is voorwaardenscheppend gedrag. Bijvoorbeeld dat de kinderen gekleed, gevoed en op tijd op school komen. We verwachten aanmoedigend gedrag, ontwikkelingsondersteunend gedrag en direct onderwijsondersteunend gedrag. Bijvoorbeeld begeleiding bij huiswerk en het oefenen van de tafels thuis”.

De vijf partnerschappen van Actief Ouderschap
Saskia licht vijf verschillende vormen van ouderpartnerschappen toe. Informeel partnerschap: ouders moeten zich welkom voelen op school. Formeel partnerschap kan gaan over bijvoorbeeld de schoolregels. Didactisch partnerschap gaat over hoe kinderen leren en hoe je elkaar daarbij kunt helpen. Pedagogisch partnerschap gaat over hoe je met elkaar en met kinderen welke waarden en normen worden er gehanteerd? En tot slot maatschappelijk: hoe staat de school in de wijk? Wat kunnen we samen doen?’

Lees hier meer over de vijf partnerschappen

buy custom papers Nog wat tips

 • Laat ouders weten dat ze welkom zijn op school. Ga bijvoorbeeld regelmatig op het schoolplein staan zodat je makkelijk te benaderen bent.
 • Vraag in een 10 minutengesprek aan ouders hoe zij hun kind zien. Welke talenten dichten zij hun kinderen toe?
 • Voer gesprekken voor de herfstvakantie; daar heb je het hele jaar profijt van.
 • Betrek de ouders bij een overdrachtsgesprek, bijvoorbeeld bij de overgang van de peuters naar groep.
 • Gebruik eventueel social media om ouders te informeren. Denk aan een groepswhatsapp of een facebook pagina.
 • Organiseer een ‘wensen en verwachtingen’ ouderavond en zorg dat iedereen er die avond bij is; van cultuurcoach tot gymleraar. Gebruik die avond om wensen en ambities te formuleren en niet om te kijken naar wat er niet goed gaat. Maak er een doe-avond van.
 • Organiseer een vaderavond. De moeder is over het algemeen aanspreekpunt van de school.
 • Denk eens aan een ouderkamer, bijvoorbeeld helemaal ingevuld met kunst en cultuur. Dit stimuleert het gesprek en een netwerk tussen ouders. Uit onderzoek is gebleken dat hoe groter een netwerk, hoe minder huiselijk geweld.
 • Geef ouderpartnerschap een plek in je cultuurplan.
 • Waak er te allen tijden voor dat je niet op elkaars stoel gaat zitten.
 • En vooral: doe het samen!

Jong geleerd is oud gedaan
Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) geeft in de middag een toelichting op de activiteiten en regelingen van het fonds voor het primair onderwijs http://aggs.school.nz/?education=write-my-essay-help . Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) bestaat inmiddels 6 jaar en is opgericht door het ministerie van OCW met als doel zoveel mogelijk mensen te laten participeren in kunst en cultuur. Vanuit de idee: ‘Jong geleerd is oud gedaan’, heeft het fonds een sterke focus op jonge kinderen maar ook talentontwikkeling.

Cultuureducatie met kwaliteit
Er gaat via het fonds 13 miljoen euro naar cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit geld loopt via een speciale route en staat los van de € 11,27 die via de prestatiebox jaarlijks per kind beschikbaar is voor cultuureducatie. (Deze € 11,27 gaat direct naar de scholen en is bedoeld om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en om de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. Echter, schoolbesturen kunnen het geld uit de prestatiebox naar eigen inzicht besteden. Dit kan betekenen dat schoolbesturen het gebruiken voor cultuureducatie, maar ook dat zij het vooral besteden aan taal en rekenen of wetenschap en techniek. Meer informatie

De 13 miljoen euro voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van het FCP gaan naar 54 partners in het veld, verdeeld over de verschillende regio’s. Zij zorgen voor lokaal maatwerk. Met de 54 projecten worden op dit moment al 2500 scholen bereikt. Dit aantal loopt op tot ruim 4000 scholen in 2016. Het fonds hoopt deze regeling na 2016 te continueren.

Lees meer over de regeling Cultuureducatie met kwaliteit

Muziekimpuls

professional essay writers essay help forum In een brief aan de Tweede Kamer paper helper kondigde Minister Bussemaker in oktober 214 aan de activiteiten van Cultuureducatie met Kwaliteit demystifying dissertation writing te willen versnellen door een speciale inspanning voor muziek. Er komt een extra subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de deskundigheid van mensen die voor de klas staan te vergroten, private partijen starten een campagne voor muziekbeoefening en het programma Kinderen Maken Muziek dat het Fonds samen met het Oranje Fonds uitvoert, wordt tot en met 2017 voortgezet. Het bedrag van deze regeling gaat rechtstreeks naar de scholen. Dus scholen moeten hiervoor gaan aanvragen. De muziekimpuls zal gaan lopen in het schooljaar 2016/2017. Direct na de zomer zal er concrete informatie over de regeling beschikbaar zijn.

Daarnaast komt er een tweede regeling voor scholen waarmee we schoolleiders en schoolbesturen willen aansporen, werk te maken van hun visie op cultuureducatie. Deze regeling is in de maak.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de zaal, beaamt Jan Jaap dat het een punt is om de regelingen en de mogelijkheden nog beter te ontsluiten, vooral voor de mensen die er wat verder vanaf staan. Samen met LKCA zal daar aan gewerkt worden en het is daarom ook van belang om de banden aan te trekken met organisaties als {Breed}.

Het LKCA en {Breed} kijken terug op een aantal geslaagde netwerkbijeenkomsten. Met een gevarieerd samengestelde en betrokken deelnemersgroep, - met o.a. schooldirecteuren, brede school coördinatoren, cultuurcoaches en medewerkers van de buitenschoolse opvang -  is er veel kennis uitgewisseld. Gevoed met goede voorbeelden en elkaars verhalen gingen de deelnemers na een rondleiding door het Aboriginal Art Museum Utrecht geïnspireerd huiswaarts.

Tags

{breed}

Nieuw boekje

12 mei 2015

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het help with writing an essay hier.

Columns van Job

12 mei 2015

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

12 mei 2015

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

12 mei 2015

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com