Nieuws over Brede Scholen

Bereken hoeveel uw gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting

10 juli 2017

Wilt u weten welke middelen de gemeente ontvangt voor onderwijshuisvesting? Zowel de PO-Raad als de VO-raad hebben deze week een model gepubliceerd waarin per gemeente te zien is hoeveel middelen zij jaarlijks uit het Gemeentefonds ontvangt voor onderwijshuisvesting. Dit inzicht kan u helpen bij het gesprek over nieuwbouw of renovatie, of als besprekingen plaatsvinden over een integraal huisvestingsplan (IHP).

lees meer }

Onderwijsraad geeft recept voor gelijke kansen

10 juli 2017

Onlangs publiceerde de Onderwijsraad een notitie, genaamd ‘Het bevorderen van gelijke kansen en sociale samenhang’. Het stuk kreeg amper media-aandacht. Ten onrechte, vindt de PO-Raad. Het geeft namelijk een goed overzicht van de belangrijkste adviezen die dit onafhankelijk adviesorgaan in de afgelopen tien jaar gaf voor het bevorderen van gelijke kansen. Een greep uit de ingrediënten van dit complexe recept.

lees meer }

Nieuw verschenen PACT Publicaties

10 juli 2017

PACT investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang en het onderwijs, met steun vanuit de zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op. 

De PACT-proeftuinen zijn van begin af aan gevolgd door een team van wetenschappers. Na gebruik van de monitor Interprofessionele samenwerking en een case-study trekt het team de volgende conclusies:

  • Professionals zijn enthousiast, profiteren snel van elkaars kennis en geven aan dat teamkwaliteit groeit  
  • Toevoegen van extra zorgexpertise op de werkvloer (zoals met een inclusiepedagoog) versterkt medewerkers in hun handelen
  • De oriëntatie verschuift van zorgperspectief naar versterking van het pedagogisch klimaat, van curatief naar preventief
  • Op termijn is er een substantiële afname van doorverwijzingen naar specialistische hulp en onderwijsvormen zichtbaar.  

Bron: pedagogischpact.nl

 

 

 

 

lees meer }

Werkgroep gaat ‘BTW’-kwestie binnen IKC’s onderzoeken

30 juni 2017

Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die onderzoek gaat doen naar de fiscaal-juridische houdbaarheid van de modellen die IKC's hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed demissionair minister Asscher deze week aan de Tweede Kamer.

lees meer }

Experiment meertalige kinderopvang: aanmelden vanaf 1 juli a.s.

26 juni 2017

Het Ministerie van SZW heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal 50% van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden. 

lees meer }

Hulpmiddel voor gesprek tussen medezeggenschap en toezichthouder

26 juni 2017

De toezichthouder bij een schoolbestuur en de medezeggenschapsraad gaan minimaal twee keer per jaar in gesprek. Maar hoe ziet dit gesprek eruit? Is er een gespreksagenda of niet? En waar moet je aan denken?

lees meer }

Onderwijsinspectie herinnert scholen aan regels ouderbijdrage

26 juni 2017

De onderwijsinspectie heeft de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aangeschreven om ze te herinneren aan de bestaande regels rond de vrijwillige ouderbijdrage. 

Dat gebeurt niet zomaar. De onderwijsinspectie kreeg namelijk steeds vaker meldingen over de wijze waarop scholen omgaan met de ouderbijdrages. Vanuit Ouders & Onderwijs zijn we het afgelopen jaar bezig geweest om in samenwerking met de verschillende partijen (waaronder de onderwijsinspectie) de regels goed helder te krijgen. 

lees meer }

Persbericht: 40 procent ouders zou kiezen voor kindcentrum

23 juni 2017

Een groot deel van de ouders (40 procent) met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan organisaties van ouders in onderwijs en kinderopvang.

lees meer }

Kindcentra 2020 biedt petitie aan

23 juni 2017

Onder grote politieke belangstelling heeft Kindcentra 2020, mede namens het platform Kindcentra en de vijf betrokken brancheorganisaties, op dinsdag 20 juni 2017 een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW. 

Voorzitter Gijs van Rozendaal pleitte er ten overstaan van acht aanwezige politieke partijen voor snel werk te maken van het realiseren van het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 en van 4-12 jarigen én voor het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden  (petitie kindcentra).

Brede steun
Kindcentra 2020 - een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp - riep hiertoe op in een brede coalitie van werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra. Dit gebeurde aan de vooravond van de kamerbehandeling van de eindrapportage van de ‘Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang’ die ook pleit voor de in de petitie genoemde punten. Het brede draagvlak werd ondersteund door Marijke Vos (Sociaal Werk Nederland) die dat deed namens de betrokken brancheorganisaties en aandrong op kansengelijkheid. Els Rienstra (Jeugdzorg Nederland) drong namens het Platform Kindcentra aan op snelle actie nu het draagvlak in de samenleving voor kindcentra zo enorm breed blijkt.

Start werkgroep kindcentra
De Kamerleden namen naast de petitie het boekje ‘Ouders over Kindcentra’ in ontvangst en gaven aan dat er brede parlementaire steun is voor het initiatief van Kindcentra 2020. Dat bleek ook tijdens het Algemeen Overleg (AO) de volgende dag waarin het advies van de bovengenoemde taskforce werd behandeld. Minister Lodewijk Asscher gaf tijdens dit AO aan groot voorstander te zijn van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, blij te zijn met het mooie advies en snel te willen starten met een interdepartementale werkgroep zoals de Taskforce adviseert.  

Bron: Nieuwsbrief Kindcentra 2020 juni 2017

Artikel 1 tot 9 van 24
<< Eerste< Vorige1-910-1819-24Volgende >Laatste >>

Zoeken in nieuws

Vul een zoekterm in.

Landelijke IKC dag

Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De vijfde Landelijke IKC-dag zal dan ook in het teken staan van het onderwerp ‘Hét IKC bestaat niet’. De inschrijving is geopend!

29 september 2017!

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com