Interview Saskia van Oenen

source link 14 november 2005

http://crime-prevention-intl.org/?education=i-need-help-writing-my-research-paper&660=46 Al zeven jaar is Saskia van Oenen bezig met de brede school.
Net uit is het boek 'Welzijn in de brede school', over wat welzijn en de brede school elkaar te bieden hebben. Levensecht leren is het sleutelbegrip.

http://crime-prevention-intl.org/?education=purchase-a-research-paper-online&6c6=8b 'Onderwijsvernieuwing gaat niet snel, zegt Saskia van Oenen, 'maardat geeft helemaal niet. Het onderwijs zoals we dat nu hebben, is ookniet op één dag ontstaan. Daar hebben we honderd jaar over gedaan. Eenvolgende stap duurt geen honderd jaar, het is logisch dat hettegenwoordig sneller gaat. Maar voordat we met het levensechte lerenecht iets zullen hebben bereikt, zal er tijd overheen gaan. Misschiende helft van die honderd jaar, misschien een aantal decennia.'

phd thesis paper Met levensecht leren bedoelt Saskia van Oenen hetzelfde als wattegenwoordig vaak het "Nieuwe Leren" heet. Dat leren is niet alleengericht op kennisvergaren, maar ook op wat je met die kennis kunt doen.'Door het leren van een recept voor champignonsoep weten kinderen nogniet hoe ze gasten in een restaurant van soep moeten voorzien. Dat leerje in de praktijk. Zo langzamerhand is iedereen het daarover eens. Maarwaar nog niet iedereen achter is, is dat welzijn dé partner voor hetonderwijs is om dat levensechte leren voor elkaar te krijgen. Daar isdie onderwijsvernieuwing voor nodig.'

proofread my essay Onderwijsvernieuwing ligt Van Oenen na aan het hart. Ze studeerdeNederlands, werd lerares, promoveerde op Jan Ligthart en 20ste-eeuwseonderwijsvernieuwers, ging voor de Raad voor Jeugdbeleid werken, enstapte zeven jaar geleden over naar het expertisecentrum brede schoolvan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). De rol vanhet welzijnswerk in de brede school is een van de onderwerpen waar VanOenen zich mee bezighoudt. Daarover gaat ook 'Welzijn en de bredeschool', het nieuwste boek dat Saskia van Oenen samen met MarjaValkestijn over de brede school schreef.
Van Oenen: 'Het NIZW heeftveel gedaan aan welzijn en de brede school. Dit boek vertelt wat destand van zaken is en analyseert die. Daarbij zoomen we in op dat deelvan het bredeschoolwerk dat gaat over educatieve activiteiten metkinderen. De vraag wat welzijn en de brede school elkaar te biedenhebben is dan belangrijk.'

buy custom term paper Wat heeft de brede school het welzijnswerk te bieden?

'Structuuren continuïteit. Het werken in bredeschoolverband biedt nieuweperspectieven voor het kinder- en jongerenwerk. Het onderwijs heeft eenvaste structuur, het welzijn krijgt de gelegenheid daarbij aan tesluiten. Waarbij je wel moet bedenken dat het hiermee begínt. Als degelegenheid er is, lukt nog niet meteen. Je moet groot denken maarklein beginnen, en rustig verder gaan uitbouwen.'

proposal for thesis En andersom?

'Wat hetwelzijn de brede school kan bieden, zijn twee dingen. Het welzijnswerkkan de coördinatie van de activiteiten voor zijn rekening nemen, en diezelf uitvoeren. Welzijn is voor allebei de taken de ideale partner. Omactiviteiten te organiseren die met levenecht leren te maken hebben,moet je de bedrijven en instellingen kennen waarmee je kuntsamenwerken. Je moet de hele omgeving van de school school kennen. Hetwelzijn kent de buurt, en kan dus zorgen voor maatschappelijkeparticipatie, en voor ontmoetingen in het echte leven. Dat is de corebusiness van welzijn.'

http://be-basic.org/?education=college-essay-services&3eb=62 Waarom verloopt de samenwerking soms toch nog stroef?

'Aan de ene kant komt dat doordat welzijnswerkers geen tijd hebben. Erzijn er te weinig, en ze komen vaak niet aan het uitvoeren van deactiviteiten toe. Verder duurt het gewoon even voor een goedesamenwerking tot stand komt. Samenwerken heeft met vertrouwen te maken,en dat is er niet zomaar. Overal waar het al wel goed loopt, zijn ze allanger bezig.'

http://ijcl.org/?education=buy-a-term-paper-online&ce9=b9 Het bredeschoolcurriculum is nog nergens gerealiseerd, staat er in uw boek. Wat bedoelt u?

'Een bredeschoolcurriculum wil zeggen dat je alle leeftijden levenechtleren biedt. Dat is er nog lang niet. Het kan ook niet: er is te weinigmankracht voor. En je kunt dat personeel ook niet meteen aanmaken,omdat competenties voor levensecht leren moeten groeien. Het iswijsheid die behalve in opleidingen etcetera ook van mens tot mens moetworden overgebracht.'

help research paper Wat is de belangrijkste les die welzijnswerkers uit het boek kunnen trekken?

'Laat je niet afschepen met alleen maar coördineren, maar eis je plek op in de uitvoering.'

En het onderwijs?

'Vraagvan je welzijnswerker dat die zoveel mogelijk situaties voor levensechtleren opspeurt. En maak daar zoveel mogelijk gebruik van.'

Wat is het mooiste goede voorbeeld uit uw boek?

'Als het over welzijn in de brede school gaat, kies ik voor AmsterdamWesterpark. Met beperkte middelen - slechts twee parttime krachten vooracht scholen - doen ze daar het optimale.'

Tot slot. De vorige stelling op bredeschool.nl ging over de kansen voor de brede school tijdens het nieuwe kabinet. Wat denkt u?

'Dat is nog open. Het hangt er helemaal van af wat er gaat gebeuren metjeugdzaken die nu net een beetje in gang zijn gezet, zoals sport encultuureducatie. Of er klappen gaan vallen in de uitvoering vanbredeschoolactiviteiten weten we ook nog niet, net zo min als welkeconsequenties het heeft als de GOA-gelden direct naar schoolbesturengaan. Hoewel het me bijna onvermijdelijk lijkt dat het voeren van delokale regie dan lastiger wordt.'

Nieuw boekje

14 november 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go here watch hier.

Columns van Job

14 november 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 november 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 november 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com