‘Die bezuinigingen kunnen echt niet’

14 november 2005

Hij is bijna weg, maar even uitgesproken als altijd. Sjaak van der Tak, Rotterdams wethouder Onderwijs, wil het graag nog even benadrukken: de brede school is pure noodzaak in Rotterdam.

‘Volhouden’, is het motto dat nu nog wethouder onderwijs Sjaak van der Tak wil meegeven voor de brede school in het Rotterdamse basisonderwijs. Misschien nog wat meer ouderbetrokkenheid, misschien nog wat meer trainingen voor ouders, en in ieder geval meer structuur, maar de basis in Rotterdam is goed. De absolute prioriteit moet nu naar het vmbo. Het schooltype waar 65% van de leerlingen heengaat, verdient beter dan het nu krijgt. ‘Op de schop ermee, met die basisvorming’, zegt de wethouder, en met een bijna fortuynistische daadkracht: ‘Durf die grenzen maar op te rekken. Als je de jeugdproblematiek echt wilt aanpakken, moet je een elektronisch dossier hebben. Als je bang bent dat zoiets niet mag en daarom niks doet, bereik je nooit wat. Het blijkt ontzettend mee te vallen wat er allemaal mag.’

De Rotterdamse brede school (116 basisscholen, en 8 vmbo-scholen) staat op het punt een nieuwe fase in te gaan, steekt wethouder Van der Tak meteen maar van wal. ‘Als ik inderdaad burgemeester van de gemeente Westland word, en dat zit er wel in, sluit ik de brede school dus op een mooi moment af.’
De ‘nieuwe brede school’ betekent vooral dat er meer structuur in de Rotterdamse brede scholen komt. Er komen duidelijke prioriteiten, en er wordt toegezien op de plannenmakerij en de toetsing. De scholen gaan zich concentreren op hun kerncompetenties.
Van der Tak: ‘Sport- en cultuuractiviteiten worden niet meer georganiseerd door de school. We willen echt dat die nu door anderen worden georganiseerd. Tot nu toe was het vaak een beetje houtje touwtje. Alles kon. Dat gaat veranderen. Maar let op: niet alles gaat veranderen in Rotterdam. Wat goed was aan de oude brede school blijft behouden.’

Wat is er al goed?
‘Het schoolmaatschappelijk werk doet uitstekend werk. En ook met de VVE, de voor- en vroegschoolse educatie zijn we heel tevreden.
Investeren in meer taal en meer rekenen werkt. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de VVE, en het is veelbelovend wat daaruit komt.
En trouwens, als je ziet wat er is gebeurd met de Cito-toetsen, zie je ook wel dat inspanningen lonen! Vooral echte achterstandskinderen zijn in Rotterdam met sprongen vooruit gegaan. Fascinerend. Deze kinderen doen het beter dan de 1,9 kinderen uit de rest van het land. Alle scholen die heel direct sturen boeken resultaten. Ook met sociale programma’s.’

Welke brede school heeft u het laatst bezocht en wat zag, hoorde en concludeerde u?
‘Eergisteren nog, was ik op bezoek bij een vmbo-locatie van de Nieuw Rotterdam, op de Beukelsdijk. Een kwetsbaar gebied. En een 100% zwarte school, die kampt met een groot schoolverzuim. Er zijn 650 leerlingen, waarvan er gemiddeld 134 niet zijn. Schoolverzuim en criminaliteit liggen in elkaars verlengde. De school vecht daar op drie fronten tegen: met aantrekkelijk onderwijs, een zorgteam, en het inschakelen van de ouders. De Nieuw Rotterdam is van het idee afgestapt dat alle leerlingen hetzelfde moeten leren. Ik vind dat terecht: op de schop met die basisvorming! Op de Beukelsdijk leren de leerlingen een vak in een bedrijfsmatige omgeving. Dat is aansprekend onderwijs. Daarnaast doet het zorgteam veel. Er zijn 5 à 6 aparte zorgfuncties. Ook beseft de school dat het zonder de ouders niet kan. Ook wat dat betreft zijn ze flink op weg.’

In welke context was u op deze zwarte school?
‘In het kader van Operatie Jong. In Rotterdam hebben we de kadernotitie Jeugd aangenomen om meer lijn in de jeugdzorg te brengen. Dat is hard nodig. Het is nu zo extreem dat 44 instanties bezig zijn met 25 jongeren. We streven naar zogenaamde elektronische dossiers. Iedereen was eerst benauwd dat dat niet zou mogen in het kader van de privacy enzo, maar dat is onzin. Je moet de grenzen durven oprekken! We organiseren nu ook een deelgemeentelijk overleg, met alle betrokkenen bij de jeugdzorg.’
‘Om de zorg te optimaliseren, komt er per twee Rotterdamse wijk bovendien een JOED, dat staat voor Jongeren en Ouderen onder Eén Dak. In die JOED’s gaan we de consultatiebureaus, de jeugdhulpverlening, het RIAGG, het schoolmaatschappelijk werk, de politie, de leerplichtambtenaar en een arts onderbrengen. Die JOED’s gaan weer nauw samenwerken met de brede scholen. Het is de bedoeling dat de professionals nog dichter op de brede school komen te zitten.’

Wat is het grootste probleem van het onderwijs in Rotterdam?
‘Toch nog steeds dat veel kinderen hun schoolcarrière beginnen met twee jaar onderwijsachterstand. Om daar iets aan te doen in een stad als Rotterdam (23% onder de 18 jaar, laag opgeleid, sterk gekleurd) is veel geld nodig. Daarom is een forse bezuiniging op de GOA-gelden niet acceptabel. Dat de minister de scholen meer wil laten beschikken over het geld, vind ik prima, maar die bezuinigingen kunnen echt niet.’
Van der Tak vindt wel dat de gemeente op de een of andere manier toezicht moet houden op wat er met het GOA-geld wordt gedaan. Ook als straks het geld direct naar de scholen gaat. ‘De schoolbesturen hebben ook een verantwoordelijkheid. Ik vind dat ze moeten zorgen voor duidelijke plannen, en moeten laten zien wat de resultaten zijn. Ik hecht absoluut aan meten! In het verleden heb ik al weleens plannen afgekeurd. Ik wist toen niet dat ik de eerste in Nederland was die dat deed, maar ik vond het nodig omdat men niet aan kon geven wat er verbeterde. Als je dat niet doet, gaat het fout. Daar komt dan het onbehagen van de burgers uit voort.’
‘Ik wijs in dit verband graag nog even op een brief van het onderwijsplatform G4, het onderwijsoverleg van de vier grote steden, aan de minister van Onderwijs. De brief is half juni verstuurd. Hierin schrijven we onder andere dat wij, en ik citeer nu, ‘het doorzetten van de bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid zeer schadelijk vinden voor het onderwijs- en jeugdbeleid in de grote steden en dat daarmee de grens van het acceptabele wordt overschreden’, en ook dat we het plafond in de gewichtenregeling een zorgwekkende ontwikkeling vinden. Een 100% zwarte school kán niet ineens 80% zwart worden. We vinden het uitstekend dat de gewichtenregeling gekoppeld wordt aan opleidingsniveau van de ouders en niet aan etniciteit alleen, maar dat plafond is onzinnig en zal bovendien geen enkel effect hebben als prikkel om de segregatie te verminderen.’

Spreekt u de minister eigenlijk vaak, en hoe gaat dat als CDA-ers onder elkaar?
‘We spreken elkaar vaak, maar we zijn het lang niet altijd eens, ook al zijn we van dezelfde partij. En Maria van der Hoeven moet natuurlijk ook maar gewoon uitvoeren wat er in het regeerakkoord staat.’

Waarin kan Rotterdam een voorbeeld zijn voor andere steden?
‘De twee belangrijkste zijn het wegwerken van het leerkrachtentekort en de onderwijshuisvesting.’
‘Wat die huisvesting betreft heb ik steeds gezegd: de scholen moeten de theaters van de stad worden. Dat zijn we in de praktijk gaan brengen: er is 30 miljoen euro besteed aan nieuw- en verbouw van scholen. We willen in Rotterdam zorgen voor aantrekkelijk onderwijs. En we willen scholen helpen om hun eigen problematiek in de greep te krijgen. We willen dat de ouderbetrokkenheid groeit. Alle nieuwe scholen krijgen daarom een ouderkamer. Het probleem van Rotterdam los je er misschien niet mee op, Rotterdam is een dynamische stad, waar altijd wat aan de hand is. Maar wie werkt in een prettige omgeving, voelt zich beter. Dat geldt net zo goed voor scholieren. Het leerkrachtentekort bleek niet zo’n probleem te zijn als het altijd leek. Het is een kwestie van handen uit de mouwen, niet alleen maar zeggen, maar ook doen. We zijn gewoon gaan werven in de vijf landelijke dagbladen. Dat was nooit gebeurd. En we hebben een aansprekende advertentietekst gemaakt, die zo begon:
Durf jij? Ga jij hier voor staan?
Rotterdam zoekt getalenteerde onderwijsgevenden en -medewerkers
Rotterdam leeft, woont en werkt aan het water. Hier stroomt de wereld samen. Jong van geest, vernieuwend en gedurfd. Altijd op zoek naar ruimte om te bewegen. Een gedreven stad die meer verrast naarmate je haar beter leert kennen. Geen stad van woorden, maar van daden.’
‘Het werkte. We lieten zien dat het Rotterdamse onderwijs op een aantal punten excellent is, en we zorgden voor huisvesting, als mensen van buiten Rotterdam kwamen. We kregen 160 aanmeldingen. Verder hebben we afgesproken met de twee Rotterdamse pabo’s dat ze studenten die stage lopen in de stad extra punten geven. Dat scheelt ook. Het lerarentekort is intussen weg, alleen de pool met vervangers is nog problematisch.’

Gaat u in de gemeente Westland het onderwijs ook een duwtje in de rug geven, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer brede scholen?
‘Ik word geen wethouder onderwijs, en ik geloof dat er ook al wel brede scholen zijn. Wat ik in de gemeente Westland precies ga doen, weet ik dus nog niet. Maar wat me wel heel helder lijkt: het vmbo moet prioriteit krijgen. Die leerlingen moeten het gevoel krijgen dat er iets aan hun toekomst gedaan wordt. Niet alleen in Rotterdam, maar overal. Dus ook in het Westland. Het gebeurt nu nog teveel dat de vmbo-ers aan hun lot worden overgelaten. Dat wil ik gaan veranderen.’

Interview wethouder onderwijs Sjaak van der Tak

Nieuw boekje

14 november 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 november 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 november 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 november 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com