‘Breng die voorzieningen toch bij elkaar'

3 augustus 2006

Ze wil niet dwingen. Ze wil niets opleggen. Niemand hoeft van Maria van der Hoeven een brede school op te richten. Toch is er geen warmer voorstander van de brede school dan juist de minister zelf.

Op het jaarcongres brede school zei ze het letterlijk: “Ik ben een fan van de brede school.” Minister van der Hoeven van onderwijs meende het. Ze legt ook uit waarom. De brede school is méér dan kinderopvang in de school. De brede school is sociale vernieuwing. “De brede school is de school van de toekomst. Of misschien niet de schoolvorm van de toekomst maar een vorm die aansluit bij de wens meer samenhang te creëren tussen onderwijs en samenleving. Diversiteit is wat mij betreft dus uitstekend. Zeker is, dat er overal brede scholen zullen komen. In 2002 waren er 450 brede scholen, in 2003 500, en nu 600. De bredeschoolontwikkeling zet dus door. Prima! Bovendien zie je dat de brede school de kinderschoenen aan het ontgroeien is.”

Als het aan de minister ligt, zou de groei zelfs nog een tandje harder mogen. Het aannemen van de motie Van Aartsen/Bos (die scholen verplicht buitenschoolse opvang te regelen als ouders dat willen), zóu daarvoor een mooie aanleiding kunnen zijn.

“Dat vind ik nou ook”, zegt ze. “Alleen is het onmogelijk te dwingen. Je zit met een investeringsprogramma en met afschrijvingstermijnen. Wel zeg ik: als je dan toch de vormgeving van de voor- en naschoolse opvang gaat bespreken, houd dat dan niet alleen bij jouw school, maar kijk ook samen met de gemeente naar andere mogelijkheden.”

Bij de besprekingen tussen kinderopvang en onderwijs zou de brede school dus een optie moeten zijn, benadrukt Van der Hoeven. Toen de motie Van Aartsen/Bos net was aangenomen, vreesde ze dat dat er niet van zou komen. De maatregel zou de bredeschoolontwikkeling in de weg staan. “Daar wás ik bang voor”, zegt ze nu. “Dat door de nadruk op de motie de brede school naar de achtergrond zou verhuizen. In de trant van: ‘Dat komt wel een keertje.' Terwijl de brede school veel meer is dan alleen buitenschoolse opvang. Intussen ben ik er niet meer zo bang voor. Van het begin af aan hebben we ervoor gepleit de optie van de brede school mee te nemen in de mogelijkheden die scholen hebben om de opvang te regelen.”

Niettemin lijkt de optie soms wat weggemoffeld. Maar dat komt, zegt Van der Hoeven, doordat sommige politici er belang bij hebben hem weg te moffelen. “Zij zeggen: we willen voor- en naschoolse opvang. Punt. En verder niets. Kortzichtig! Kijk verder, kijk wat de samenleving van ons vraagt. Kijk wat de toekomst vraagt. Het ligt zó voor de hand andere elementen de school binnen te halen, zoals sport, theater, of de bibliotheek. Net zo goed als het voor de hand ligt als gemeente op school een voorziening te treffen voor bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen voor ouders. Het is logisch dat op school aan te bieden. Ouders kunnen na het naar school brengen van de kinderen meteen blijven. Koppel die voorzieningen toch. Het is zo nodig. Ik heb het niet per se over allochtone ouders, ook over autochtone. Er zijn nog steeds veel teveel mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.”

Is het dan toch niet slim de brede school juist nu een harder zetje in de rug te geven?

“Ja! ja! Ja! Het antwoord is ja!”, zegt Van der Hoeven. “Daarom vind ik die 36 miljoen subsidie voor bredeschoolgebouwen, plus die 10 miljoen voor sportvoorzieningen prima. En daarom ligt er ook nu weer een claim om te blijven investeren in de brede school. Die is uiteraard nog niet toegewezen. Maar ik heb dat in de Tweede Kamer gezegd, dus kan ik het ook hier wel zeggen.”

Veel verder dan die extra stimulering, en het met elkaar in contact brengen van de verschillende partijen (o.a. via deze bredeschool.nl), kan de minister niet gaan. Een verplichting is onmogelijk: “Ik heb er de macht niet voor. De financieringsstromen komen van verschillende bronnen. Het geld voor het onderwijs komt van mijn ministerie. Het geld voor de kinderopvang via Sociale Zaken. Het bouwen van de brede school, en het bij elkaar brengen van voorzieningen loopt via de gemeenten. Opvoedingsondersteuning, zoals het Opstapje, loopt via de gemeenten. Die hebben daar ook het budget voor in hun vrije ruimte. Ik kan het dus wel vertellen dat mensen een brede school moeten beginnen, maar verplichten niet. Ik draag het wel uit en stimuleer het! Mijn pleidooi is: mensen, breng alles bij elkaar in de brede school.”

Verplichten wíl Van der Hoeven eigenlijk ook niet. Ze hecht aan vrijheid. Gemeenten en onderwijsbesturen moeten zelf bedenken waaraan ze behoefte hebben. Ze wil ruimte laten.

“Diversiteit is het sleutelwoord. Er zijn altijd verschillende vormen mogelijk, en ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben te kiezen. Er hoeft van mij dus ook geen definitie te komen van de brede school. De situatie in Landgraaf is anders dan die in Hank, of Groningen, of Eindhoven. Wel vind ik het goed om te benadrukken dat het succes van de brede school afhankelijk is van de voorbereiding. Het denkwerk moet vooraf gebeuren. De inhoud kan dan bepalend zijn voor de vorm en de breedte van de samenwerking die wordt gekozen. Gelukkig gebeurt het zo steeds vaker. Je ziet meer en meer dat gemeenten met schoolbesturen en bijvoorbeeld woningcorporaties gesprekken aangaan, ze maken dan een PPS-achtige constructie, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Als er dan ook nog gesproken wordt over beheer, onderhoud en openstelling, zie je dat mensen enorm creatief zijn.”

“Ik ben dus helemáál niet voor het opstellen van minimumeisen. Net zo min als ik exact geregeld wil hebben hoe de buitenschoolse opvang op school gaat. Ik wil ook niet, wat sommige politieke partijen hebben gezegd, de opvang en de school per se onder één bestuur brengen. Dat kan, maar het hoeft niet. Zeggen dat iets zus of zo moet, vind ik nou typisch het oude denken. Dat is net als wat gebeurt bij de gemeentelijke herindeling: samenwerking geldt als tweederangs, en de herindeling als dé oplossing. Dat proef ik hier ook. Ik denk daar dus anders over. Je moet mensen hun eigen verantwoordelijkheid gunnen.”

 

Lees hier over werkbezoeken van minister Van der Hoeven aan verschillende BredeScholen.

 

Maria van der Hoeven, fan van de brede school

Nieuw boekje

3 augustus 2006

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

3 augustus 2006

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

3 augustus 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

3 augustus 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com