Nelleke Groenewegen: 'NJi helpt BredeScholen bij verdere ontwikkeling'

7 februari 2008

Met z’n allen in één gebouw zitten en de accommodatie daardoor effectiever gebruiken. Dat is voor  gemeenten, scholen en andere organisaties een van de argumenten om een BredeSchool op te zetten. “Maar er valt zoveel meer uit te halen! Het Nederlands Jeugdinstituut/NJi vindt dat een BredeSchool in elk geval moet bijdragen aan de ontwikkeling van de talenten van kinderen en jongeren”, zegt Nelleke Groenewegen, sinds 1 augustus 2007 lid van de raad van bestuur van het NJi.

“Je ziet dat sommige BredeSchoolpartners streven naar organisatorische afstemming, maar daarbij inhoudelijk hun eigen weg blijven gaan. De visies van de verschillende betrokken instanties kunnen daardoor in tegenspraak met elkaar zijn. Bij BredeScholen die een ambitieniveau verder zijn, zie je dat veel meer sprake is van overleg en samenwerking. Daar worden afspraken vastgelegd en gezamenlijke doelen benoemd en werken de partners samen aan een programmering. Wanneer gemeenten of scholen ons bellen met de mededeling dat ze willen beginnen met het ontwikkelen van een BredeSchool, adviseren we ze graag over de noodzakelijke processtappen. Ook BredeScholen die hun samenwerking willen verdiepen kunnen bij ons terecht voor informatie en advies. Het NJi brengt BredeScholen samen om van elkaar te leren. De resultaten daarvan komen beschikbaar voor anderen. Het NJi speelt daarin een coördinerende rol, zoals met de onlangs gestarte Kenniskring Brede School”, aldus Groenewegen.

De Kenniskring bestaat, naast de BredeSchoolexperts van het NJi, uit schoolbestuurders, managers in het basis- en voortgezet onderwijs en van instellingen voor welzijn, kinderopvang en cultuur. Verder zijn opleiders, gemeentelijke projectleiders en adviseurs vertegenwoordigd in de Kenniskring. Zij bespreken wat er voor nodig is om als BredeSchool op een hoog ambitieniveau te gaan opereren en dit te borgen. Inmiddels is duidelijk dat er in het land veel belangstelling is voor deelname aan de Kenniskring. “We hadden binnen de kortste keren te veel aanmeldingen.” Via het project Professionalisering verzamelt het NJi samen met kennisallianties in het land kennis over de benodigde competenties van BredeSchoolpersoneel. Het NJi verspreidt die kennis via toegankelijke instrumenten zoals via publicaties, trainingen voor bredeschool-coördinatoren, studiedagen, de website en een e-zine.

Steunpunten

Staatssecretaris Dijksma heeft onlangs de komst van een nieuw steunpunt BredeSchool (waarin opgenomen het Service Centrum Onderwijshuisvesting) aangekondigd, dat een aanspreekpunt moet zijn voor scholen en gemeenten en actieve ondersteuning biedt. In november is ook al het Actieteam Brede School van start gegaan. Nelleke Groenewegen: “Het NJi is al lang actief op het gebied van ondersteuning van BredeScholen en wil voorkomen dat de verschillende vormen van ondersteuning elkaar gaan overlappen. Vanuit de periode dat ik voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkte, weet ik dat gemeenten niet op steunpunten zitten te wachten. Er is al contact tussen het NJi en de staatssecretaris om te kijken of we elkaar op dit gebied kunnen versterken en hoe steunpunten de positie van de BredeScholen kunnen verstevigen.”

Nelleke Groenewegen heeft voordat ze bij het NJi kwam bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt als directeur Sociale Zaken, Educatie en Zorg. “De BredeSchool was toen nog niet zo belangrijk voor de VNG. We hielden ons vooral bezig met onderwijshuisvesting - omdat gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn - voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid. In 2007 is die aandacht toegenomen door de introductie van zorgadviesteams op BredeScholen en de komst van Centra voor Jeugd en Gezin.” Of ze dat leuk vinden hangt heel erg van de lokale situatie. Vanuit haar achtergrond weet Nelleke Groenewegen dat gemeenten steeds vaker de meerwaarde zien van de samenwerking tussen scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, welzijnswerk en sportverenigingen. Ze beseffen dat dit niet alleen goed is voor zogenaamde doorlopende leerlijnen, maar ook voor de brede ontwikkeling van het kind. De gemeenten zien natuurlijk ook de voordelen van een beter gebruik van accommodaties. Vroeger werden prachtige schoolgebouwen neergezet, die maar een aantal uren per dag werden gebruikt. Voor de rest van de dag stond zo’n gebouw leeg en waren de mooie schoolpleinen er omheen afgesloten. Dat was eigenlijk een onwenselijke situatie. Gelukkig is dat veranderd. Accommodaties worden nu ingezet voor een breder jeugdbeleid.” Groenewegen kent de Nederlandse gemeenten goed. Kennis van het lokale kan ze terugkoppelen naar het ministerie en die kwaliteit komt haar ook in haar nieuwe functie van pas. “Er zijn veel ontwikkelingen die het NJi zorgvuldig in de gaten houdt. Daarnaast is er een aantal thema’s, dat onze specifieke aandacht nodig heeft, zoals opvoedingsproblematiek, lokaal jeugdbeleid (inclusief de Centra voor Jeugd en Gezin), schooluitval, kindermishandeling, alcoholgebruik door de jeugd en echtscheidingsproblematiek. Er is nog veel te doen.”

Ten slotte zegt ze dat ze het leuk vindt betrokken te zijn bij het NJi omdat het instituut zich in een opbouwfase bevindt. “De mensen die hier werken zijn allemaal ongelooflijk bevlogen professionals en als bestuursleden willen we de buitenwereld beter laten zien wat we te bieden hebben. Het NJi staat voor een unieke combinatie van theoretische en praktische kennis en ervaringen. We zitten als een spin in het web tussen allerlei mensen in het veld, van jongerenwerker tot de jeugdreclasseringsambtenaar en van de medewerker van de verslavingszorg tot iemand van de kinderopvang.”

Nieuw boekje

7 februari 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

7 februari 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

7 februari 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

7 februari 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com