'De Oosterweide verbindt mensen'

http://aggs.school.nz/?education=buying-essay 22 mei 2008

writing a graduate thesis Propecia kosten deutschland die dem Präparat Ort eine Folie mit einer geeigneten Zell der Drehtisch und in der cialis generika billig Mitte dann malen ein Ring um den Brede basisschool De Oosterweide in Gouda staat bekend om haar op het menselijk biologisch ritme gebaseerde lesrooster. In 2010 gaat de school terug naar het Wilsonplein, om daar samen met onder meer een Centrum voor Jeugd en Gezin, een buurtservicecentrum, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een bibliotheek nieuwbouw te betrekken. Directeur Anja Wortman en bovenschools manager Joke Middelbeek gebruiken intussen als het moet onorthodoxe methoden om niet alleen het onderwijs, maar ook de veiligheid op school en in de wijk te verbeteren.

Anja Wortman is vooral blij dat de lijnen korter worden als de nieuwbouw van de BredeSchool een feit is. "Een groot deel van mijn werk bestond uit het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld ouders wier gas en licht was afgesneden, wat invloed had op het leefklimaat van hun kinderen, onze leerlingen. Daarmee worden we nu twee ochtenden in de week geholpen door een ombudsvrouw, die afkomstig is van het buurtservicecentrum en tot er een regeling is voor niets haar diensten aanbiedt. Voor schoolmaatschappelijk werk hebben we al meer uren toegewezen gekregen, maar straks zitten we in een gebouw met het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar bijvoorbeeld een consultatiebureau - dat er nu niet is in de wijk - onderdeel van uitmaakt", vertelt directeur Anja Wortman in het grootste praatkamertje van het noodgebouw aan de Goudse Gedenklaan. "Het is niet de bedoeling dat onze school en de overige instanties dadelijk allemaal apart in één verzamelgebouw zitten, maar dat we dingen met elkaar delen. Doordat je elkaar bij wijze van spreken al 'bij de koffie' ontmoet, wordt het veel gemakkelijker over dingen te praten en verloopt ook in de informatiestroom gesmeerder. Het is overigens wel verwarrend dat ze ons een BredeSchool noemen, want die is hier heel anders georganiseerd." De BredeSchool is in Gouda per wijk ontwikkeld, wat niet wil zeggen dat ze allemaal samen in een  gebouw zitten. Met sommige scholen verloopt de samenwerking zelfs stroef", vult Joke Middelbeek aan. "Wat de nieuwbouw van de De Oosterweide betreft hebben we zoveel mogelijk mensen uitgenodigd die zich bij de BredeSchool betrokken voelen, onder wie natuurlijk de buurtbewoners, om te praten over wat ze ervan verwachten en hoe ze de samenwerking zien. Ik wil met hen meedenken over het concept, maar uiteindelijk moeten de mensen die straks samen in dat gebouw zitten elkaar leren kennen en het eens worden over hoe ze zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken. Het bedrijf Hevo, dat is gespecialiseerd in vastgoed- en huisvestingsoplossingen, en de toekomstige 'bewoners' hebben samen al een visie bepaald over het gemeenschappelijk gebruik van de ruimte."

Verbindingen
Verbindingen leggen is een belangrijk onderdeel van het werk van Joke Middelbeek, die behalve bovenschools manager ook directeur is van de stichting Klasse. Die is in 2005 opgericht om de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen vorm te geven. "Ik ben hier nu voor het derde jaar regiowerker en het verbaast mij hoe groot Gouda kan zijn als het gaat om elkaar vinden. Het is nu tijd om aan bomen te schudden. We hebben speeddates georganiseerd om het primair en het voortgezet onderwijs zover te krijgen dat ze samen proberen de overgang voor de kinderen gemakkelijk te maken. Dat gaan we ook doen met de zorginstellingen. Dat is hard nodig, want je zal maar kind zijn anno 2008 en een probleem hebben. Elke instelling heeft zijn eigen bureau en het onderwijs mag vanwege de privacy niet meedoen aan gegevensuitwisseling. Als we niet over de schutting mogen kijken kunnen we kinderen, jongeren én wijkbewoners niet adequaat helpen en spannen we ons straks alleen nog maar in om een model dat niet werkt in stand te houden." Als anderen het niet (snel genoeg) doen, doen wij het, vinden Joke en Anja, ook al staat daar niet altijd een financiële compensatie tegenover. "De Oosterweide is een zwarte school. Toch stromen steeds meer van onze leerlingen door naar het hoger voortgezet onderwijs. Het probleem is dat ze pas daar allochtoon worden. Hier vallen ze niet op, maar daar zien ze er ineens anders uit. Daarom hebben we besloten dat we een beetje met deze jongeren blijven meelopen en ze hier op school huiswerkbegeleiding aanbieden. Als we dat niet doen gooien we ze in diepe en werken we onbewust mee aan niet-integreren. Door dit soort onorthoxe dingen en het bestrijden van vooroordelen in de wijk - die er bijvoorbeeld toe leiden dat Marokkanen van 12 tot 15 jaar worden buitengesloten waardoor juist baldadigheid ontstaat - willen we de veiligheid laten toenemen."
"Zo is het met de ombudsvrouw ook begonnen", vertelt Anja. "Gedurende de pauze, die bij ons tot half drie uurt, staan er twee lokalen leeg. Die staan nu tot haar beschikking. Ze heeft computers geregeld en ze is aan de slag gegaan. De kinderen van groep 8 mogen af en toe bij haar kijken. Leerlingen van het gymnasium en allochtone leerlingen die al wat verder zijn komen helpen". Joke: "Het gymnasium is ook een openbare school, dus hebben we een gezamenlijke missie. Maar ik vind dat alle andere scholen er voor moeten staan, dus zetten we het leggen van verbindingen voortdurend op de agenda. Eerst deed alleen het PO mee en had het VO er geen zin in, maar na het speeddaten is dat veranderd. Het bvo- (basis-voorgezet onderwijs-) overleg blazen we nieuw leven in, want we hebben elkaar nodig om dit soort dingen te bespreken. Het gymnasium moet zich bijvoorbeeld realiseren dat nieuwe kinderen voor het eerst ervaren dat ze als allochtoon gezien worden. Ik heb nu een bovencoördinator die hiermee aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat alle partijen wat meebetalen, 250 euro per bestuur, dus waar hebben we het over!"

Er is een cultuuromslag in Gouda nodig. Anja en Joke doen er alles aan die te bewerkstelligen. Door ouders te betrekken bij de school, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat moeders twee keer per week op school kunnen koffiedrinken en met hen te praten als hun dochters niet mogen meedoen aan bepaalde activiteiten. "Er zijn nu ouders die folders durven uitdelen voor onze school, ondanks het feit dat er een islamitische school in Gouda is. Het gaat heel langzaam, maar er gebeurt wel wat", aldus Anja. "Wanneer ouders hun kinderen naar de voor- en vroegschoolse eductatie (vve) brengen zitten wij daarbij. We vragen ze ook naar een ontmoetingsbijeenkomst te komen. Kinderen die via vve en de peuterspeelzaal doorstromen naar onze basisschool spreken beter Nederlands en zitten van 0 tot 12, 13 jaar in één gebouw. Intussen gaan de ouders naar een taalcursus. Sommige van hen zijn overblijfmoeders, maar ze mochten hier in eerste instantie geen stage lopen. Dat was vervelend voor hen en voor ons. Gelukkig is dat nu teruggedraaid." "Er is nog een wereld te winnen en die begint bij onszelf. We moeten vechten tegen vooroordelen", zegt Joke, "en anderen daarin zien mee te krijgen. We willen met iedereen de dialoog openhouden, ook met de confessionele scholen in de wijk."

Talenten
Kinderen worden op De Oosterweide gestimuleerd hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Er wordt ze geleerd dat ze iemand zijn. Tijdens de tussenschoolse opvang geven leerkrachten en medewerkers van Quadrant (kinderopvang) les in muziek en toneel, maar kinderen leren ook debatteren en voor hun mening opkomen. Tussenschoolse en buitenschoolse opvang zijn op De Oosterweide aan twee ingebed tussen BredeSchoolactiviteiten. "De kinderen van ouders die geen bijdrage kunnen betalen niet mee, maar nu de wethouder bereid is bij te dragen verandert dat volgend schooljaar. Dan is deelname weer verplicht. De meeste kinderen eten hier tussen de middag brood en soms wordt er door ouders warm eten klaargemaakt. Ontbijt bieden we niet aan, omdat we vinden dat je niet alle verantwoordelijkheid bij de ouders moet weghalen", zegt Anja Wortman.
Scholieren leren het best tussen 10.00-12.00 en 15.00-17.00 uur en hebben behoefte aan een lange lunchpauze. Een proef met een op het biologisch ritme van de kinderen gebaseerd lesrooster op OBS De Oosterweide in Gouda is zo'n succes gebleken dat de school ermee doorgaat. "Tussen half negen en tien uur zijn de kinderen uit de slaapstand gekomen, zijn ze buiten geweest en hebben ze wat gegeten. Om 10.00 uur, wanneer het kortetermijngeheugen op z'n best is, leren ze nieuwe dingen. Tijdens de lunchpauze gaan ze even naar buiten, eten ze met z'n allen en zijn er allerlei activiteiten op het gebied van toneel, muziek en sport. Voor de leerlingen in groep 8 is er zelfs yoga. Om 14.15 uur gaan de deuren naar de klassen weer open en lopen de tso-begeleiders met de leerlingen mee. Van half drie tot half vijf wordt herhaald wat 's morgens is geleerd, wordt er achter de computer gewerkt en betekenis aan dingen gegeven. We hadden niet zo'n goed inspectierapport, maar sinds we het biologisch ritme hebben ingevoerd gaan de resultaten van de Citotoets vooruit", zegt Anja Wortman.

thesis titles Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het follow Künstliche Wärme angewendet Rollen der Säugling in Decken und legte was kostet priligy mit rezept ein paar Flaschen. levitra österreich online, ejercer la hier.

Columns van Job

thesis guidelines 22 mei 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

22 mei 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

22 mei 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com